Κιτ βαθµονόµησης, πρότυπα θολότητας Stablcal, θολόµετρο 2100N / N IS, φιάλες των 500 mL

Αρ. προϊόντος: 2662100

Πέντε έτοιµα προς χρήση, πρωτογενή σταθεροποιηµένα πρότυπα διαλύµατα φορµαζίνης σε φιάλες. Το κιτ περιλαµβάνει 500 mL από καθένα από: <0,1 NTU, 20 NTU, 200 NTU, 1000 NTU, 4000 NTU.