ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ HACH® [ΕΥΡΩΠΗ- ΔΙΕΘΝΕΣ]

Αυτό το έγγραφο ορίζει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Πώλησης για τα αγαθά που κατασκευάζονται και/ή προμηθεύονται, και τις υπηρεσίες που παρέχονται, από τη νομική οντότητα της HACH από την οποία εσείς παραγγέλλετε (''HACH'') (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 για λεπτομέρειες για κάθε οντότητα της HACH ειδικά) και πωλούνται στον αρχικό αγοραστή αυτού (''Αγοραστής''). Εκτός από τις περιπτώσεις που ειδικώς ορίζεται διαφορετικά με το παρόν, ο όρος ''HACH'' περιλαμβάνει μόνο τη νομική οντότητα της HACH από την οποία παραγγέλλετε και καμία από τι θυγατρικές της. Η HACH λειτουργεί την Ιστοσελίδα www.gr.hach.com (''Η Ιστοσελίδα''). Η HACH είναι μία εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα με αριθμό μητρώου εταιρειών 244308 και με έδρα στην Ηρακλείτου 3, Χαλάνδρι Αθήνα, ΤΚ 15235. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) της HACH είναι EL998764924. Εκτός από τις περιπτώσεις που ειδικώς ορίζεται διαφορετικά σε μία έγγραφη συμφωνία πώλησης που υπογράφεται από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της HACH και τον Αγοραστή, αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις της Πώλησης εγκαθιδρύουν τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και ένδικα μέσα της HACH και του Αγοραστή που ισχύουν σε κάθε σύμβαση για την πώληση των αγαθών της HACH και/ή των υπηρεσιών της (''Προϊόντα'').

 

1.ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις Πώλησης περιέχονται ευθέως και/ή με παραπομπή στην προσφορά της HACH, την επιβεβαίωση παραγγελίας και τα τιμολόγια. Η πρώτη εκ των ακόλουθων πράξεων που θα λάβει χώρα συνιστά αποδοχή της πρότασης της HACH και όχι μία αντιπρόταση και δημιουργεί μια σύμβαση πώλησης (''Σύμβαση'') που βρίσκεται σε συμφωνία και ενσωματώνει αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις: (i) έκδοση από τον αγοραστή εγγράφου παραγγελίας ως προς την πρόταση της HACH ή (ii) αναγνώριση της παραγγελίας του Αγοραστή από τη HACH ή (iii) έναρξη οποιουδήποτε είδους εκπλήρωσης από τη HACH σύμφωνα με την παραγγελία του Αγοραστή. Η εφαρμογή οποιωνδήποτε όρων και προϋποθέσεων, γενικών όρων της πώλησης ή άλλων όρων του Αγοραστή (είτε περιέχονται στα έγγραφα αγοράς είτε όχι) (συμπεριλαμβανομένων των διεπαφών του ηλεκτρονικού εμπορίου) εξαιρούνται ρητά δια του παρόντος και γι αυτό το λόγο τέτοιοι όροι δεν καθίστανται μέρος της Σύμβασης. Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις της Πώλησης διέπουν ακόμα κάθε πώληση μέσω της Ιστοσελίδας. Είναι διαθέσιμοι ηλεκτρονικά στην Ιστοσελίδα. Ο αγοραστής θα πρέπει να εκτυπώσει ένα αντίγραφο αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων για μελλοντική αναφορά. Τα ακόλουθα θα ισχύουν για την σύναψη μιας σύμβασης μέσω της Ιστοσελίδας: Η παρουσίαση των προϊόντων στην ιστοσελίδα της HACH δεν συνιστά μια νομικά δεσμευτική πρόταση. Ο αγοραστής κάνει μια πρόταση στη HACH για να αγοράσει το/τα προϊόν/προϊόντα κάνοντας κλικ στο κουμπί ‘’Υποβολή’’ (ή άλλα καθορισμένα κουμπιά που επιβεβαιώνουν την αγορά) και με τον τρόπο αυτό ο Αγοραστής αναγνωρίζει την εφαρμογή αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων. Η HACH θα αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομίου (e-mail) επιβεβαιώνοντας την παραλαβή της παραγγελίας του Αγοραστή (''E-mail Επιβεβαίωσης της Παραγγελίας''). Το E-mail Επιβεβαίωσης της Παραγγελίας συνιστά αναγνώριση πως η HACH έχει παραλάβει την παραγγελία, και δεν συνιστά αποδοχή της πρότασης του Αγοραστή, εκτός και αν η HACH ρητά αποδεχθεί την παραγγελία στο E-mail Επιβεβαίωσης της Παραγγελίας. Μία σύμβαση συνάπτεται μόνο όταν η HACH ρητά αποδεχτεί την πρόταση του Αγοραστή ή όταν αποστείλει το/τα προϊόν/προϊόντα στον Αγοραστή.

2. ΑΚΥΡΩΣΗ: Ο Αγοραστής μπορεί να ακυρώσει τις παραγγελίες υπηρεσιών τουλάχιστον 90 ημέρες πριν γραπτώς και οι επιστροφές χρημάτων θα αποτιμηθούν με βάση τη διάρκεια του σχεδίου παροχής υπηρεσιών αν γίνεται σχετική αναφορά πριν την πρώτη προληπτική επίσκεψη συντήρησης· δεν θα γίνονται επιστροφές χρημάτων για το χρονικό διάστημα από εκεί και έπειτα. Τέλη επιθεώρησης και επανένταξης μπορούν να επιβληθούν κατά την ακύρωση ή τη λήξη των προγραμμάτων υπηρεσιών. Η HACH μπορεί να ακυρώσει ολόκληρη ή μέρος από οποιαδήποτε παραγγελία πριν την παράδοση χωρίς να φέρει ευθύνη για το εάν η παραγγελία περιλαμβάνει οποιαδήποτε προϊόντα τα οποία η HACH θεωρεί ότι ενδέχεται να μη συμμορφώνονται με τους όρους εξαγωγών, ασφάλειας, την τοπική πιστοποίηση ή άλλες ισχύουσες απαιτήσεις συμμόρφωσης.

3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Η παράδοση θα πραγματοποιείται βάσει των Incoterms 2010 ως ακολούθως: (1) μεταφορά πληρωμένη μέχρι (CPT) κατονομαζόμενος τόπος προορισμού για αποστολές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας· και (2) εκ του εργοταξίου (ΕΧW) κατασκευαστική μονάδα της HACH (συμπεριλαμβανομένων των ισχυόντων εγγράφων εξαγωγών) για μεταφορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο νόμιμος τίτλος για τα αγαθά και για κάθε προϊόν που προετοιμάζεται για τον αγοραστή κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών, περιέρχεται τον Αγοραστή μόνο μετά την εξόφληση της τιμής πώλησης, του τέλους υπηρεσιών, ή άλλης συμφωνημένης αποζημίωσης για αυτά τα αγαθά και τις υπηρεσίες της HACH. Κατόπιν αιτήματος της HACH, ο Αγοραστής θα χρησιμοποιεί εύλογα εμπορικά μέσα και θα συνεργάζεται με σκοπό να εκπληρώσει με δικά του μέσα κάθε περαιτέρω απαίτηση για τη διατήρηση της ισχύος του τίτλου. Εκτός αν άλλως έχει συμφωνηθεί από τα μέρη, τα φιαλίδια που χρησιμοποιούνται για τη διανομή των αντιδραστηρίων, θα παραμένουν στην ιδιοκτησία της HACH και δεν θα πρέπει να θεωρούνται απόβλητα· ο Αγοραστής θα πρέπει να διατηρεί τα άδεια φιαλίδια σε ασφαλές για αποθήκευση μέρος και θα πρέπει να τα καθιστά διαθέσιμα για παραλαβή από τη HACH κατόπιν εύλογης ειδοποίησης.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Η HACH θα χρησιμοποιεί εύλογα εμπορικά μέσα για να παραδώσει τα Προϊόντα που παραγγέλθηκαν στο παρόν εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην πρόσθια όψη της Σύμβασης ή, αν δεν ορίζεται χρόνος, εντός της συνήθους απαιτούμενης από την HACH προθεσμίας για την παράδοση των Προίόντων που πωλούνται κατωτέρω. Κατόπιν προηγούμενης συμφωνίας με τον Αγοραστή και με επιπλέον χρέωση, η HACH θα παραδίδει τα προϊόντα σε ταχεία βάση. Ως καθορισμένες ώρες υπηρεσιών παράδοσης ισχύουν οι τοπικές· ώρες γραφείου από Δευτέρα έως Παρασκευή, εξαιρουμένων των αργιών της χώρας που η αρμόδια νομική οντότητα της HACH από την οποία ο πωλητής έχει παραγγείλει έχει την έδρα του (Χώρα Παραγγελίας).

5. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ: Ο Αγοραστής αμέσως θα επιθεωρεί και αποδέχεται όποια αγαθά παραδίδονται βάσει της Σύμβασης μετά την παραλαβή των αγαθών αυτών. Στην περίπτωση που τα αγαθά δεν ανταποκρίνονται σε κάποια από τις ισχύουσες προδιαγραφές, ο Αγοραστής θα ειδοποιεί αμέσως τη HACH για την ασυμβατότητα αυτή γραπτώς. Η HACH θα διαθέτει την εύλογη επιλογή να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα μη συμβατά αγαθά κατά την κρίση της. Η HACH θα πραγματοποιεί τις όποιες επισκευές στην τοποθεσία των προκαθορισμένων εργοστασίων επισκευών της HACH. Αγοραστής που αναζητά υπηρεσία εγγύησης πρέπει να επικοινωνεί με τη HACH για οδηγίες στην τοποθεσία επισκευής και σχετική εφοδιαστική. Στην περίπτωση των μη συμβατών αγαθών, η HACH θα καλύπτει το κόστος μεταφοράς από/προς την αρχική διεύθυνση πώλησης στη Ευρωπαϊκή Ένωση όταν η μεταφορά διευθετείται από τον προτιμώμενο από τη HACH μεταφορέα· όλες οι άλλες μορφές μεταφοράς, οι μεταφορές και/ή οι επισκευές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τα έξοδα απεγκατάστασης και εγκατάστασης επιβαρύνουν τον Αγοραστή. Ο Αγοραστής θα θεωρείται πως έχει αποδεχθεί όλα τα αγαθά που έχουν παραδοθεί βάσει του Σύμβασης και ότι έχει παραιτηθεί από τυχόν αξιώσεις λόγω μη συμβατότητας στην περίπτωση που σχετική γραπτή γνωστοποίηση δεν παραληφθεί από τη HACH εντός 30 ημερών από την ημέρα της παράδοσης. Το ίδιο δεν ισχύει στην περίπτωση τυχόν κρυμμένων ελαττωμάτων/ μη συμβατότητας των αγαθών· ο αγοραστής θα πρέπει να ειδοποιεί την HACH γραπτώς αμέσως μόλις τα ανακαλύπτει.

6. ΤΙΜΕΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ: Όλες οι τιμές είναι σε ΕΥΡΩ (εκτός αν άλλως ορίζεται στην επιβεβαίωση λήψης παραγγελίας για μεταφορές εκτός Ε.Ε.) και βασίζονται στην παράδοση όπως αναφέρεται ανωτέρω. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν χρεώσεις για υπηρεσίες όπως για ασφάλεια· αμοιβές μεσιτείας· τέλη πωλήσεων, χρήσης, καταγραφής ή κατανάλωσης· φόρους εισαγωγών ή εξαγωγών· ειδικά τέλη χρηματοδότησης· ΦΠΑ, φόρους επί του εισοδήματος ή των δικαιωμάτων· προξενικά τέλη· ειδικές άδειες ή άδειες· ή άλλες χρεώσεις που επιβάλλονται στην παραγωγή , την πώληση, τη διανομή ή την παράδοση των Προϊόντων. Ο Αγοραστής ή θα πληρώνει όλα ανεξαιρέτως τα έξοδα αυτά ή θα παρέχει στη HACH αποδεκτά πιστοποιητικά απαλλαγής, η οποία υποχρέωση συνιστά εκπλήρωση βάσει της Σύμβασης. Η HACH διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει το ελάχιστο μέγεθος παραγγελίας και συμβουλεύει αναλόγως τον Αγοραστή. Αν ο Αγοραστής ζητήσει την προμήθεια επιπρόσθετων Προϊόντων ή την παροχή περαιτέρω υπηρεσιών, αντίθετα από τις ποσότητες ή τους τύπους των Προϊόντων ή των υπηρεσιών που συμφωνήθηκαν στη Σύμβαση ή όταν ζητούνται ουσιώδεις μεταβολές στα Προϊόντα ή τις υπηρεσίες, η HACH θα δικαιούται επιπρόσθετη αμοιβή και κατάλληλη αποζημίωση· στην περίπτωση αυτή, διατάξεις της Σύμβασης που αφορούν προκαθορισμένες τιμές δεν θα εφαρμόζονται.

7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Όλες οι πληρωμές θα γίνονται στο νόμισμα της Χώρας της Παραγγελίας εκτός και αν άλλως συμφωνήθηκε γραπτώς μεταξύ των μερών. Για τις διαδικτυακές παραγγελίες, η τιμή αγοράς οφείλεται κατά το χρόνο και τον τρόπο που εκτίθενται στην Ιστοσελίδα. Εκτός αν άλλως έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, τα τιμολόγια για όλες τις άλλες παραγγελίες οφείλονται και είναι πληρωτέα ΜΙΚΤΑ 60 ΗΜΕΡΕΣ από την παραλαβή του τιμολογίου χωρίς να λαμβάνονται υπόψη καθυστερήσεις για επιθεώρηση και μεταφορά, με τις πληρωμές να γίνονται με επιταγή στη HACH στην κάτωθι διεύθυνση ή με έμβασμα στον λογαριασμό που αναφέρεται στην πρόσθια όψη του τιμολογίου της HACH, ή προκειμένου για πελάτες χωρίς καθιερωμένη πίστωση, η HACH μπορεί να απαιτήσει προκαταβολικά πληρωμή με μετρητά ή πιστωτική κάρτα πριν την παράδοση.

8. ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: Τόσο ο Αγοραστής όσο και η HACH αναγνωρίζουν την ύπαρξη κινδύνου για απάτη με έμβασμα όταν άτομα εκπροσωπώντας μια επιχείρηση απαιτούν άμεση πληρωμή υπό νέες οδηγίες για τα εμβάσματα. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος αυτός, ο Αγοραστής πρέπει προφορικά να επιβεβαιώνει οποιεσδήποτε νέες ή μεταβληθείσες οδηγίες για τα εμβάσματα καλώντας στη HACH στον κατάλληλο αριθμό που αναγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 και μιλώντας με το Οικονομικό (Εισπράξεων) Τμήμα της HACH πριν από την μεταφορά οποιουδήποτε ποσού υπό τις νέες οδηγίες για εμβάσματα. Και τα δύο μέρη συμφωνούν ότι δεν θα εισάγουν μεταβολές στις οδηγίες για τα εμβάσματα και δεν θα απαιτούν άμεση πληρωμή βάσει των νέων οδηγιών αλλά αντιθέτως ότι θα παρέχουν περίοδο χάριτος δέκα (10) ημερών για να επαληθεύσουν όποιες τυχόν μεταβολές στις οδηγίες για τα εμβάσματα πριν γίνουν οποιεσδήποτε σημαντικές πληρωμές βάσει των καινούριων οδηγιών. Πληρωμή του Αγοραστή σε οποιονδήποτε λογαριασμό έτερο αυτού που η HACH έχει προφορικώς βεβαιώσει ότι χρησιμοποιεί· η παραπάνω διαδικασία δεν απαλλάσσει τον Αγοραστή από την υποχρέωση πληρωμής προς τη HACH.

9. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Στην περίπτωση που οι πληρωμές δεν γίνονται εντός 30 ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου, η HACH μπορεί, εκτός από τα ένδικα μέσα που παρέχονται από το νόμο, είτε: (α) να δηλώσει την παραβίαση της υποχρέωσης του Αγοραστή να εκπληρώσει και να καταγγείλει τη Σύμβαση για αδυναμία παροχής· (β) να παρακρατεί μελλοντικές αποστολές έως ότου καταβληθούν οι εκπρόθεσμες οφειλές· (γ) να παραδίδει μελλοντικές αποστολές στη βάση μετρητών με την παραγγελία ή προκαταβολής μετρητών ακόμα και όταν το εκπρόθεσμο της καταβολής έχει αρθεί· (δ) να χρεώνει τόκους για την καθυστέρηση σε ποσοστό της τάξεως του 1-1/2% ανά μήνα ή το ανώτατο κατά νόμο επιτρεπόμενο ποσοστό, αν αυτό είναι χαμηλότερο, για κάθε μήνα ή μέρος αυτής από την καθυστέρηση στην πληρωμή συν τις ισχύουσες χρεώσεις αποθήκευσης ή/και έξοδα αποθεματοποίησης· (ε) να ζητήσουν κατ 'αποκοπήν πληρωμή στο ποσοστό που προβλέπεται από το νόμο· (στ) να ανακτά τα προϊόντα για τα οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή· (ζ) να ανακτά όλα τα έξοδα της περισυλλογής συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών των δικηγόρων που υπερβαίνουν την κατ’ αποκοπήν αποζημίωση σύμφωνα με το (ε)· ή (η) να συνδυάσει οποιαδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα και ένδικα μέσα εφόσον είναι εφαρμόσιμα και επιτρεπτά από το νόμο. Ο αγοραστής απαγορεύεται να συμψηφίσει οποιαδήποτε από τα ποσά που οφείλονται βάσει της σύμβασης με οποιαδήποτε άλλα ποσά, είτε εκκαθαρίζονται είτε όχι, που οφείλονται ή θα οφείλονται στον Αγοραστή, τα οποία ανακύπτουν από μία διαφορετική συναλλαγή με τη HACH ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της εταιρείες. Αν η οικονομική αξιοπιστία του Αγοραστή καταστεί μη ικανοποιητική για τη HACH κατά τη διακριτική της ευχέρεια, η HACH μπορεί να απαιτήσει πληρωμή σε μετρητά ή άλλη ασφάλεια. Αν ο Αγοραστής δεν μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις, η HACH μπορεί να αντιμετωπίσει την αδυναμία αυτή ως εύλογο λόγο για τη λύση της σύμβασης, περίπτωση κατά την οποία η HACH βαρύνεται με τις εύλογες δαπάνες ακύρωσης. Η αφερεγγυότητα του Αγοραστή, η πτώχευσή του, η πραγματοποίηση εκχώρησης προς όφελος των πιστωτών ή διάλυση ή τερματισμός της ύπαρξης του Αγοραστή, συνιστά παραβίαση υπό το καθεστώς της Σύμβασης και παρέχει στη HACH όλα τα ένδικα μέσα ενός εξασφαλισμένου συμβαλλόμενου μέρους υπό τα οριζόμενα από τους νόμους της Χώρας της Παραγγελίας, όπως επίσης και τα ένδικα μέσα που μνημονεύονται ανωτέρω για την καθυστέρηση τη μη καταβολή της πληρωμής.

10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ : H Hach εγγυάται ότι τα πωληθέντα εμπορεύματα μέσω της Σύμβασης θα είναι απαλλαγμένα ελαττωμάτων σε υλικό και κατασκευή και όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις οδηγίες συντήρησης θα συμμορφώνονται με οποιαδήποτε γραπτή εγγύηση σχετικά με τα συγκεκριμένα αγαθά που αγοράστηκαν. Η περίοδος εγγύησης για τα προϊόντα είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την παράδοση εκτός και αν ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο διάστημα αναφέρεται ρητά στο ισχύον εγχειρίδιο της Hach για τα υπό ερώτηση προϊόντα, σε οποιαδήποτε περίπτωση, μικρότερο ή μεγαλύτερο διάστημα απευθύνεται. Η Hach εγγυάται ότι υπηρεσίες που προσφέρονται βάσει της Σύμβασης, θα είναι απαλλαγμένες από ελαττώματα στην κατασκευή για μία περίοδο ενενήντα (90) ημερών από την ολοκλήρωση των υπηρεσιών.

Εξαρτήματα παρεχόμενα από τη Ηach στην παροχή υπηρεσιών μπορεί να είναι καινούρια ή ανακατασκευασμένα που θα λειτουργούν ισοδύναμα με τα νέα μέρη. Η Hach διατηρεί το δικαίωμα να τιμολογεί σε τιμοκατάλογο για τυχόν ανταλλακτικά που αντικαταστάθηκαν κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης εξυπηρέτησης και αντικαταστάθηκαν λόγω φυσιολογικής φθοράς και ο Αγοραστής συμφωνεί να πληρώσει για τα εξαρτήματα αυτά. Τα ανταλλακτικά έχουν εγγύηση για ελαττώματα για περισσότερο από ενενήντα ημέρες ή για το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης, εάν υπάρχει, για τα επισκευασμένα προϊόντα. Οποιαδήποτε μη λειτουργικά μέρη που επισκευάζονται από την Hach θα καταστούν ιδιοκτησία της Hach. Δεν παρέχονται εγγυήσεις σε αναλώσιμα αντικείμενα όπως, χωρίς περιορισμό, αντιδραστήρια, μπαταρίες, κελύφη υδραργύρου και λαμπτήρες. Όλες οι λοιπές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, προϋποθέσεις και παρουσιάσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, ανεξάρτητα αν προκύπτουν από κάποιο καταστατικό, νόμο, εμπορική χρήση ή με άλλο τρόπο , περιλαμβάνουν σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό, εξαιρούνται με το παρόν.Η μόνη θεραπεία για Προϊόντα που δεν πληρούν την παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση, είναι κατά την εύλογη επιλογή της Hach, η αντικατάσταση, επισκευή, πίστωση ή επιστροφή της τιμής αγοράς της Ηach. Βλέπε ρήτρα 5 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ για την κατανομή του κόστους εφοδιασμού για επισκευές και αντικασταστάσεις. Η λύση αυτή δεν θα θεωρηθεί ότι έχει αποτύχει του βασικού της σκοπού, εφ’όσον η Hach είναι πρόθυμη να παράσχει τέτοια αντικατάσταση, πίστωση ή επιστροφή χρημάτων. Η Hach διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρέσει οποιαδήποτε εγγύηση για Προϊόντα που δεν έχουν παραδοθεί από τεχνικούς της Hach ή από έναν πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της Hach∙ οποιαδήποτε επισκευή τέτοιων Προϊόντων θα γίνεται με κόστος του Αγοραστή.

11. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ: Η αποζημίωση αναφέρεται σε ένα μέρος και σε αυτούς τους διαδόχους της πλευράς που ενδιαφέρεται, αποδέκτες, θυγατρικές, διευθυντές, διοικητικούς και υπαλλήλους, («Αποζημιούμενα μέρη») για τα οποία είναι υπεύθυνη η Hach και θα υπερασπιστεί, θα αποζημιώσει και θα απαλλάξει τον Αγοραστή και τα Αποζημιούμενα του Αγοραστή από τυχόν απώλειες, ζημίες, έξοδα ή ζημίες που μπορεί να προκύψουν από ατύχημα, τραυματισμό, ζημία ή θάνατο λόγω παραβίασης της Περιορισμένης Εγγύησης από την Hach. Η αποζημίωση αυτή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι ο Αγοραστής είναι επίσης υπεύθυνος και θα υπερασπιστεί , αποζημιώσει ,θα κρατήσει αβλαβή τη Hach και τα Αποζημιωθέντα μέρη της Hach έναντι όλων των απωλειών, αξιώσεων, εξόδων ή ζημιών που μπορεί να προκύψουν από ατύχημα, τραυματισμό, ζημία ή θάνατο εξαιτίας της αμέλειας ή της εσφαλμένης χρήσης ή μη εφαρμογής οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας από τον Αγοραστή ή από οποιοδήποτε τρίτο μέρος συνδεόμενο ή σε έννομη σχέση με τον Αγοραστή.

12. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ: Με την επιφύλαξη όλων των περιορισμών ευθύνης που παρέχονται στο παρόν, η Hach σε σχέση με οποιαδήποτε Προϊόντα σχεδιασμού ή κατασκευής της Ηach θα αποζημιώσει τον Αγοραστή για οποιεσδήποτε ζημίες και έξοδα, όπως καθορίστηκε τελικά από αρμόδιο δικαστήριο σε οποιαδήποτε αγωγή για παράβαση οποιουδήποτε ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας για τα Προϊόντα που η Hach πωλεί στον Aγοραστή και χρησιμοποιούνται στην περιοχή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης και στην Ελβετία, η οποία έχει εκδοθεί κατά την ημερομηνία παράδοσης, αποκλειστικά λόγω της πώλησης ή της νόμιμης χρήσης οποιωνδήποτε Προϊόντων πωλούνται στον Αγοραστή βάσει της σύμβασης και των εύλογων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τον Αγοραστή για την υπεράσπιση της εν λόγω αγωγής, αν η Hach δεν αναλάβει την υπεράσπισή του, υπό την προϋπόθεση ότι ο Αγοραστής ειδοποιεί αμέσως την Hach για την εν λόγω αγωγή και είτε προσφέρει (i) πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο της άμυνας τέτοιων αγωγών όταν εμπλέκονται προϊόντα μόνο της Hach, ή (ii) το δικαίωμα συμμετοχής στην υπεράσπιση αυτών των αγωγών όταν συμπεριλαμβάνονται και προϊόντα εκτός από εκείνα της Hach.

Η εγγύηση της Hach ως προς τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ισχύει μόνο για παραβάσεις που προκύπτουν αποκλειστικά από την εγγενή λειτουργία των προϊόντων σύμφωνα με τις εφαρμογές τους όπως προβλέπεται από τις προδιαγραφές Ηach.Σε περίπτωση που τα προϊόντα βρίσκονται σε τέτοιο βαθμό που συνιστούν παράβαση και η χρήση των προϊόντων επιβάλλεται, η Hach, με δικά της έξοδα και κατά επιλογή, είτε θα παραχωρήσει στον Αγοραστή το δικαίωμα να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα προϊόντα αυτά είτε θα τα αντικαταστήσει με μη παράνομα προϊόντα ή θα τα τροποποιήσει ώστε να μην καταργηθούν ή θα απομακρύνει τα προϊόντα και θα επιστρέψει την τιμή αγοράς (προϋπολογισμένο για την απόσβεση) και τα έξοδα μεταφοράς τους. Τα προαναφερθέντα δηλώνουν ολόκληρη την ευθύνη της Ηach για παραβίαση των ευρεσιτεχνιών από τα προϊόντα. Περαιτέρω, στον ίδιο βαθμό όπως ορίζεται στην παραπάνω δέσμευση για τον Αγοραστή, ο Αγοραστής συμφωνεί να υπερασπιστεί, να αποζημιώσει και να προφυλάσσει τη Hach από την παραβίαση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με (x) οποιαδήποτε αγαθά που κατασκευάζονται με σχεδιασμό του Αγοραστή, (y) τις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με την εντολή του Αγοραστή , ή (z) προϊόντα της Hach όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με οποιεσδήποτε άλλες συσκευές, ανταλλακτικά ή λογισμικό που δεν παρέχονται από τη Hach βάσει της σύμβασης.

13. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Ο Αγοραστής συμφωνεί να μην μετακινήσει ή αλλάξει οποιεσδήποτε ενδείξεις της παραγωγής ή αριθμούς ευρεσιτεχνίας που περιέχονται πάνω ή μέσα στο προϊόν συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό τους σειριακούς αριθμούς ή εμπορικά σήματα στα ονόματα ή στα καλούπια, χυτά ή εξαρτήματα μηχανών.

14. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Όλες οι άδειες στα μεμονωμένα προϊόντα λογισμικού της Hach υπόκεινται σε ξεχωριστή συμφωνία άδειας χρήσης λογισμικού που συνοδεύουν τα μέσα λογισμικού (τους οποίους όρους θα προωθήσει η Hach στον Αγοραστή, πριν να συναφθεί η συμφωνία όπως περιγράφεται εδώ κατόπιν αιτήματος του Αγοραστή). Ελλείψει τέτοιων όρων και για όλα τα άλλα λογισμικά, η Ηach χορηγεί στον Αγοραστή μόνο μία προσωπική, μη αποκλειστική άδεια για να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί το λογισμικό που προωθείται από τη Hach με τα προμηθευόμενα προϊόντα υπό του Σύμβασης μόνο ως απαραίτητο για τον Αγοραστή για να απολαύσει τα οφέλη των προϊόντων. Ένα μέρος του λογισμικού μπορεί να περιέχει ή να αποτελείται από λογισμικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο ο Αγοραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης άδειας υπό της οποίας το λογισμικό ανοιχτού κώδικα διανέμεται. Ο Αγοραστής συμφωνεί ότι θα δεσμευτεί από οποιοδήποτε και όλες τις εν λόγω άδειες χρήσης. Ο τίτλος του λογισμικού παραμένει στον αρμόδιο δικαιοπάροχο.

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:Πληροφορίες ιδιοκτησίας σημαίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες, τεχνικές, δεδομένα ή γνώσεις σε οποιαδήποτε μορφή, είτε τεκμηριωμένες συμπεριλαμβανόμενες σε αναγνώσιμα από μηχάνημα έγγραφα ή υλικά στοιχεία, έργα μάσκας ή γραφικά ή αλλιώς ό,τι η Hach αναγνωρίζει ως Ιδιοκτησία συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εγχειριδίων υπηρεσιών και συντήρησης. Ο Αγοραστής και οι πελάτες του, υπάλληλοι και αντιπρόσωποι θα κρατήσουν εμπιστευτικές όλες αυτές τις πληροφορίες για την Ιδιοκτησία που λαμβάνουν άμεσα ή έμμεσα από τη Hach και δεν θα τις μεταφέρουν ή θα τις αποκαλύψουν χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Hach, ή να τις χρησιμοποιήσουν για την κατασκευή, προμήθεια, συντήρηση ή βαθμονόμηση Προϊόντων ή οποιωνδήποτε παρόμοιων προϊόντων, ή θα προκαλέσουν την παραγωγή, συντήρηση ή βαθμονόμηση αυτών των προϊόντων ή την προμήθεια από οποιαδήποτε άλλη πηγή ή να τα αναπαράγουν λη να τα χρησιμοποιήσουν με άλλο τρόπο. Όλες αυτές οι πληροφορίες Ιδιοκτησίας παραμένουν ιδιοκτησία της Hach. Κανένα δικαίωμα ή άδεια δεν παρέχεται στον Αγοραστή ή στους πελάτες του, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους, ρητά ή έμμεσα, όσον αφορά τις πληροφορίες Ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε δικαίωμα ευρεσιτεχνίας ή άλλο ιδιοκτησιακό δικαίωμα της Hach ,εκτός από τις άδειες περιορισμένης χρήσης που προβλέπονται από το νόμο. Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Αγοραστή στη Hach o Αγοραστής πρέπει να εγγυάται ότι είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος να υποβάλει και να αποκαλύψει αυτά τα δεδομένα, μεταξύ άλλων δεν περιορίζεται για την απόκτηση ενημερωμένης συναίνεσης του υποκειμένου δεδομένων. Ο Αγοραστής εγγυάται ότι οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα παρεχόμενα στη Hach υπό την προϋπόθεση ότι η Hach θα διαχειρίζεται τις πληροφορίες των Aγοραστή και τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της, η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο https://gr.hach.com/privacypolicy-el και ενσωματώνονται με παραπομπή.

16. ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ: Η Hach έχει το δικαίωμα να κάνει σχεδιαστικές αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιαδήποτε προϊόντα της ίδιας γενικής κατηγορίας όπως προϊόντα που παραδίδονται στο πλαίσιο της Σύμβασης χωρίς ευθύνη ή υποχρέωση να συνδυάσουν τις αλλαγές ή βελτιώσεις στα προϊόντα που έχει παραγγείλει ο Αγοραστής εκτός κι αν έχει συμφωνηθεί γραπτώς πριν από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων. Όταν ο Αγοραστής ζητάει την προμήθεια επιπρόσθετων ή διαφορετικών προϊόντων, η Hach δικαιούται επιπλέον δίκαιη και κατάλληλη αποζημίωση· οι διατάξεις για λογαριασμό του αγοραστή (συμπεριλαμβανομένων π.χ. σταθερών τιμών) δεν ισχύουν. Υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν ως αποτέλεσμα οποιουδήποτε από τους ακόλουθους όρους υπόκεινται σε πρόσθετες αλλαγές για το εργαστήριο, τα ταξίδια και τα εξαρτήματα: (a) μετατροπές εξοπλισμού που δεν έχουν εγκριθεί εγγράφως από τη Hach, (b) ζημιά που προκύπτει από ακατάλληλη χρήση ή χειρισμό, ατύχημα, αμέλεια, ηλεκτρική τάση ή λειτουργία σε περιβάλλον ή με τρόπο που δεν είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί ή δεν είναι σύμφωνος με τα εγχειρίδια λειτουργίας της Hach, (c) η χρήση εξαρτημάτων ή αξεσουάρ που δεν παρέχονται από τη Hach, (d) ζημίες προκληθείσες από πόλεμο, τρομοκρατία ή φύση, (e) υπηρεσίες εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας (f) προκαταρκτική ιστοσελίδα που δεν είναι πλήρης ανά πρόταση ή (g) οποιεσδήποτε επισκευές απαιτούνται για την ικανοποίηση των προδιαγραφών του κατασκευαστή κατά την ενεργοποίηση μίας σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

17. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ/ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ: Σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη Hach, o Aγοραστής συμφωνεί να επιτρέπει την πρόσβαση στον εξοπλισμό. Ο Αγοραστής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας ή αλλιώς να προστατεύει τα δεδομένα του από απώλεια, καταστροφή ή από καταστροφή πριν παραχθούν υπηρεσίες. Ο Αγοραστής είναι ο διαχειριστής και έχει τον πλήρη έλεγχο των εγκαταστάσεών του, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών στις οποίες οι υπάλληλοι ή οι εργολάβοι της HACH εκτελούν εργασίες επισκευής και συντήρησης. Ο Αγοραστής θα εξασφαλίσει ότι έχουν παρθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των συνθηκών εργασίας, τοποθεσίες και εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών. Ο Αγοραστής είναι ο διαχειριστής οποιουδήποτε προκύπτοντος αποβλήτου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και των επικίνδυνων αποβλήτων. Ο Αγοραστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να οργανώνει την διάθεση κάθε είδους αποβλήτων με δικά του έξοδα. Ο Αγοραστής , με δικά του έξοδα, θα παρέχει στους υπαλλήλους της Hach και εργολάβους που εργάζονται στις εγκαταστάσεις του Αγοραστή όλες τις πληροφορίες και την εκπαίδευση που απαιτείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς συμμόρφωσης με την ασφάλεια και τις πολιτικές του Αγοραστή. Αν ο εξοπλισμός που πρόκειται να επισκευαστεί βρίσκεται σε ένα μη ασφαλές περιβάλλον ο Αγοραστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διάθεσή του σε περιβάλλον όπου θα διασφαλίζεται η ασφάλεια του τεχνικού εξυπηρέτησης της Ηach και όπου οι συνθήκες δεν θα επηρεάσουν την ικανότητά του/της να εκτελεί τις εργασίες εξυπηρέτησης. Οι τεχνικοί της Ηach δεν θα εργάζονται σε ένα μη ασφαλές περιβάλλον και ο Αγοραστής θα αναλάβει τα έξοδα για κάθε επίσκεψη εξυπηρέτησης λόγω μη συμμόρφωσης με τα καθήκοντα ασφαλείας και για κάθε επιπλέον επίσκεψη που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εργασίας. Σε περίπτωση που ένας Αγοραστής ζητάει από τους υπαλλήλους ή εργολάβους της Hach να λάβουν μέρος σε εκπαιδευτικά προγράμματα ασφάλειας και συμμόρφωσης παρεχόμενα από τον Αγοραστή, ο Αγοραστής θα πληρώσει τη Hach την τυπική ωριαία αμοιβή και αποζημίωση για τις δαπάνες για τη συμμετοχή σε τέτοια εκπαίδευση. Η συμμετοχή ή ολοκλήρωση τέτοιας εκπαίδευσης δεν δημιουργεί ή επεκτείνει οποιαδήποτε εγγύηση ή δέσμευση της Hach για τη μεταβολή, την τροποποίηση, τον περιορισμό ή την αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ή / και της Σύμβασης.

18. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ: ο Αγοραστής δεν θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε Προϊόντα για οποιουσδήποτε σκοπούς εκτός από αυτούς που προσδιορίζονται στους καταλόγους και στα έντυπα της Hach ως προβλεπόμενες χρήσεις. Σε καμία άλλη περίπτωση, εκτός κι αν η Hach έχει συμβουλεύσει τον αγοραστή γραπτώς, ο Αγοραστής δεν θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε προϊόντα σε φάρμακα, πρόσθετα τροφίμων, τρόφιμα ή καλλυντικά ή ιατρικές εφαρμογές σε ανθρώπους ή ζώα. Σε καμία περίπτωση ο Αγοραστής δεν θα χρησιμοποιήσει σε οποιαδήποτε εφαρμογή οποιοδήποτε προϊόν απαιτεί μία ειδική άδεια ιατρικής συσκευής εκτός και μόνο στο βαθμό που το προϊόν έχει τέτοια άδεια. Οποιαδήποτε εγγύηση χορηγείται από τη Hach είναι άκυρη αν οποιαδήποτε προϊόντα που καλύπτονται από τέτοια εγγύηση χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε σκοπό που δεν επιτρέπεται κατωτέρω.

19. ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ: Ο Αγοραστής δεν είναι αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος της Hach και δεν θα εκπροσωπεί τον εαυτό του ως τέτοιο υπό οποιεσδήποτε συνθήκες εκτός και μόνο στην έκταση που έχει εξετασθεί επισήμως από το Τμήμα Συμμόρφωσης της Hach και έχει λάβει μία ξεχωριστή δεόντως εξουσιοδοτημένη επιστολή από τη Hach καθορίζοντας το πεδίο και τους περιορισμούς της εν λόγω εξουσιοδότησης. Eκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, o Αγοραστής είναι υπεύθυνος για την απόκτηση των απαιτούμενων αδειών εξαγωγής ή εισαγωγής. Η Hach αντιπροσωπεύει όλα αυτά τα Προϊόντα που παραδίδονται στα πλαίσια της Σύμβασης και παρέχονται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και τις ισχύουσες διατάξεις. Ο Αγοραστής θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις για την εγκατάσταση ή χρήση όλων των Προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και των ισχυόντων νόμων περί ελέγχου εισαγωγών και εξαγωγών και των Διατάξεων της Χώρας Παραγγελίας, τις Ηνωμένες Πολιτείες , Ευρωπαϊκή Ένωση και οποιαδήποτε άλλη χώρα έχει την κατάλληλη δικαιοδοσία, και θα αποκτήσει όλες τις απαραίτητες άδειες εξαγωγής σε σχέση με οποιαδήποτε μεταγενέστερη εξαγωγή, επανεξαγωγή, μεταφορά και χρήση όλων των Προϊόντων και τεχνολογίας παραδοθέντα στο πλαίσιο της Σύμβασης. O Αγοραστής δεν θα πουλάει, μεταφέρει, εξάγει ή επανεξάγει οποιαδήποτε προϊόντα ή τεχνολογία της Hach για χρήση σε δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, παραγωγή, χρήση ή αποθήκευση πυρηνικών, χημικών ή βιολογικών όπλων ή βλημάτων, ούτε χρήση προϊόντων ή τεχνολογίας της Hach σε οποιαδήποτε εγκατάσταση ασκεί δραστηριότητες σχετικές με τέτοια όπλα. Ο Αγοραστής θα συμμορφώνεται με όλους τους εγχώριους , διεθνείς και άλλους νόμους όλες τις δικαιοδοσίες παγκοσμίως σχετιζόμενες με την καταπολέμηση της διαφθοράς, τη δωροδοκία, εκβιασμό, μίζες ή παρόμοια θέματα τα οποία εφαρμόζονται στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Αγοραστή σε σχέση με τη Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά στο Νόμο των ΗΠΑ περί Πρακτικών Διαφθοράς σε. Ξένη Χώρα του 1977, όπως τροποποιήθηκε (the "FCPA"). Ο Αγοραστής συμφωνεί ότι καμία πληρωμή χρημάτων ή παροχή οποιασδήποτε αξίας θα προσφερθεί, υποσχεθεί, πληρωθεί ή μεταφερθεί, άμεσα ή έμμεσα, από οποιονδήποτε άνθρωπο ή οντότητα, σε οποιοδήποτε κυβερνητικό αξιωματούχο, κυβερνητικό υπάλληλο, ή υπάλληλο οποιασδήποτε εταιρείας ανήκει εν μέρει στην κυβέρνηση, πολιτικό κόμμα, αξιωματούχο πολιτικού κόμματος, ή υποψήφιο για οποιοδήποτε κυβερνητικό αξίωμα ή αξίωμα σε πολιτικό κόμμα για να αναγκάσουν τους εν λόγω οργανισμούς ή τα πρόσωπα να χρησιμοποιήσουν την εξουσία ή την επιρροή τους για να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν ένα ανάρμοστο επιχειρηματικό πλεονέκτημα για τον Αγοραστή ή για τη Hach, ή που άλλως συνιστούν ή έχουν ως αποτέλεσμα ή σκοπό τη δημόσια ή εμπορική δωροδοκία, την αποδοχή ή τη συγκατάθεση σε εκβιασμό, μίζες ή άλλα παράνομα ή ακατάλληλα μέσα απόκτησης επιχειρήσεων ή οποιουδήποτε αθέμιτου πλεονεκτήματος, σε σχέση με οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Η Ηach ζητάει από τον Αγοραστή «Να μιλήσει» αν γνωρίζει για οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου, κανονισμού Προτύπων Συμπεριφοράς της Hach (“SOC”) σε σχέση με τη Σύμβαση. Βλ. https://www.danaher.com/how-we-work/integrity-and-compliance και http://www.danaherintegrity.com/ για ένα αντίγραφο του SOC και για πρόσβαση στην πύλη βοηθείας της Hach.

20. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ: Η HACH απαλλάσσεται από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει του Σύμβασης στο βαθμό που προκαλείται από πράξεις ή παραλείψεις που βρίσκονται πέρα από το πεδίο ελέγχου της, οι οποίες περιλαμβάνουν αλλά ενδεικτικά κυβερνητικές απαγορεύσεις μεταφορών, μπλοκαρίσματα, κατασχέσεις ή πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, καθυστέρηση ή άρνηση στη χορήγηση άδειας εξαγωγής ή εισαγωγής ή την αναστολή ή ανάκληση αυτών ή κάθε άλλη πράξη οποιασδήποτε κυβέρνησης· φωτιές, πλημμύρες, δριμείες καιρικές συνθήκες, ή όποια άλλα γεγονότα ανωτέρας βίας· τη θέση σε κατάσταση καραντίνας· εργατικές απεργίες η ανταπεργίες· ταραχές· διαμάχες· εξεγέρσεις· πολιτική ανυπακοή ή εγκληματικές ή τρομοκρατικές ενέργειες· πόλεμος· ελλείψεις υλικών ή καθυστερήσεις στην παράδοση υλικών προς τη HACH από τρίτους. Σε περίπτωση ύπαρξης οποιωνδήποτε περιστατικών ανωτέρας βίας το χρονικό διάστημα για την τέλεση της παράδοσης, οι όροι πληρωμής και οι πληρωμές βάσει οποιασδήποτε εγγυητικής επιστολής θα παρατείνονται για χρονικό διάστημα ίσο με την περίοδο της καθυστέρησης. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που εκτείνονται χρονικά έξι μήνες, η HACH μπορεί, κατ’ επιλογήν της, να λύσει τη σύμβαση, χωρίς πρόστιμο και χωρίς να της καταλογίζεται αθέτηση ή παραβίαση αυτής.

21. ΜΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ: Ο Αγοραστής δεν μπορεί να μεταβιβάζει ή να εκχωρεί τη σύμβαση ή οποιαδήποτε δικαιώματα ή συμφέροντα εξ αυτής χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεση της HACH. Η αποτυχία κάποιου εκ των μερών να τηρήσει την πιστή εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης της Σύμβασης, ή να εξασκήσει κάποιο δικαίωμα ή προνόμιο που περιέχεται σε αυτή, ή η παραίτηση από τυχόν παραβιάσεις των όρων ή των προϋποθέσεων της Σύμβασης δεν θα ερμηνεύεται ως εφεξής παραίτηση από τους όρους αυτούς, τις συνθήκες τα δικαιώματα ή τα προνόμια και τα ίδια θα συνεχίζουν και θα παραμένουν ενεργά και σε ισχύ σαν να μην είχε λάβει χώρα καμία παραίτηση.

22. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Ούτε η HACH ούτε τα αποζημιούμενα από τη HACH μέρη θα ευθύνονται έναντι του Αγοραστή υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για κάθε ειδική, τριπλή (treble), συμπτωματική ή παρεπόμενη ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, βλάβη ή απώλεια περιουσίας διάφορης από τα Προϊόντα που αγοράστηκαν βάσει του Σύμβασης· ζημίες που προκλήθηκαν κατά την εγκατάσταση, την επισκευή ή την αντικατάσταση· απώλεια κερδών, έσοδα ευκαιριών· απώλεια χρήσης· απώλειες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με έλλειψη διαθεσιμότητας των προϊόντων ή ανακριβείς μετρήσεις ή αναφορές· το κόστος των υποκατάστατων προϊόντων· ή αξιώσεις των πελατών του Αγοραστή για τέτοιες ζημίες, όπως και αν προκλήθηκαν, και είτε βασίζονται σε εγγύηση, συμβόλαιο ή/και αδίκημα (περιλαμβανομένης της αμέλειας, της αντικειμενικής ευθύνης ή άλλως). Η συνολική ευθύνη της HACH και των αποζημιούμενων από τη HACH μερών που προκύπτουν από την εκτέλεση ή την μη εκτέλεση των υποχρεώσεων της HACH βάσει του Σύμβασης σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό, την κατασκευή , την πώληση, την αποστολή, και/ή τη χρήση των Προϊόντων δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση συνολικά ένα ποσό ίσο με το διπλάσιο της ποσότητας που πραγματικά πληρώθηκε στη HACH για Προϊόντα που παραδόθηκαν υπ’ αυτό.

23. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ: Η σύνταξη , η ερμηνεία και η εκτέλεση αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων Πώλησης και της Σύμβασης και όλες οι συναλλαγές υπ’ αυτό πρέπει να καθορίζονται από τους νόμους της Χώρας της Παραγγελίας αποκλειομένης της Σύμβασης για τις Διεθνείς Πωλήσεις Κινητών Πραγμάτων (CISG) και χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν οι αρχές ή οι νόμοι της που αφορούν σε συγκρούσεις νόμων. Αν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης και/ή αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων Πώλησης παραβιάζει κάποιον ομοσπονδιακό, κρατικό, ή τοπικό νόμο ή κανονισμό της χώρας παραγγελίας, ή εάν είναι παράνομη για οποιονδήποτε λόγο, η προαναφερόμενη διάταξη θα αυτοδιαγράφεται χωρίς να επηρεάζει το κύρος των υπόλοιπων διατάξεων. Εάν δεν έχει ειδικώς συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτά μεταξύ της HACH και του Αγοραστή, κάθε διαφορά σχετική με τη Σύμβαση που δεν επιλύεται από τα μέρη θα εκδικάζεται από αρμόδιο δικαστήριο της Χώρας της Παραγγελίας.

24. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις Πώλησης μαζί με τις Συμβάσεις που είναι διαμορφωμένες όπως περιγράφονται με το παρόν (ενσωματώνοντας αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις) συνιστούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών και αντικαθιστούν κάθε προγενέστερη συμφωνία ή δηλώσεις, είτε προφορικές είτε γραπτές. Καμία αλλαγή ή τροποποίηση αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων ή οποιασδήποτε Σύμβασης δεν θα είναι δεσμευτικές για τη HACH παρά μόνο αν ειδικώς σε έγγραφο αναφέρεται ότι αυτό τροποποιεί αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Πώλησης και/ή μία συγκεκριμένη Σύμβαση και έχει υπογραφεί από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της HACH. Η HACH απορρίπτει κάθε επιπρόσθετο ή ανακόλουθο Όρο και Προϋπόθεση που προτείνεται από τον Αγοραστή σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, είτε αυτοί οι Όροι και οι Προϋποθέσεις ουσιαστικά διαφοροποιούν τους Παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις και ανεξαρτήτως της αποδοχής εκ μέρους της HACH της παραγγελίας του Αγοραστή για τα περιγραφόμενα αγαθά και υπηρεσίες.