Όροι και Συνθήκες Πώλησης

1. Πεδίο εφαρμογής. Ορισμοί.
    Οι παρόντες όροι και συνθήκες πώλησης αφορούν όλες τις πωλήσεις της Hach ΕΠΕ (εφεξής HL) η οποία θεωρείται πωλητής. Όπου χρησιμοποιείται κατωτέρω, η λέξη «προϊόν» αφορά κάθε προϊόν ή υπηρεσία που πωλείται από τον πωλητή και ως «αγοραστής» θεωρείται κάποιο συμβαλλόμενο μέρος που αγοράζει κάποιο προϊόν από τον πωλητή. Ακόμη και στην περίπτωση που ο αγοραστής αποστείλει στον πωλητή κάποια άλλη μορφή σύμβασης ή τροποποιήσεις αυτής και ο πωλητής δεν ανταποκριθεί, οι παρόντες όροι θα διέπουν τη συμφωνία μεταξύ πωλητή και αγοραστή. Σε περίπτωση που ο αγοραστής αντιταχθεί εγγράφως προς αυτούς τους όρους, παρακαλείται να επικοινωνήσει με έναν εκπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών για να συζητήσει τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις. Οι τροποποιήσεις θα πρέπει να γίνονται εγγράφως και να υπογράφονται από τον πωλητή.

2. Όροι και συνθήκες πώλησης. Προϊόντα
Τα προϊόντα που αγοράζει ο αγοραστής από τον πωλητή πωλούνται βάσει των εξής όρων:
α. Εάν ο αγοραστής έχει ήδη συνάψει κάποιο συμφωνητικό πώλησης με τον πωλητή, τότε εφαρμόζονται οι όροι αυτού του συμφωνητικού κατά την αγορά που κάνει ο αγοραστής και οι παρόντες όροι και συνθήκες θα εφαρμόζονται στο βαθμό που δεν αντίκεινται με το συγκεκριμένο συμφωνητικό.
β. Εάν ο αγοραστής δεν έχει συνάψει κάποιο συμφωνητικό πώλησης με τον πωλητή, τότε οι ακόλουθοι όροι αποτελούν την ολοκληρωμένη σύμβαση του πωλητή η οποία διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία.
Τα Δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα, έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων δεν θα εφαρμόζεται στην πώληση των προϊόντων του πωλητή.
γ. Η έναρξη ισχύος της σύμβασης πώλησης πραγματοποιείται μόνο μετά τη ρητή επιβεβαίωση της παραγγελίας του αγοραστή. Μέχρι την επιβεβαίωση αυτή τόσο οι προσφορές του πωλητή όσο και οι τιμές των προϊόντων είναι ενδεικτικές και δεν δεσμεύουν τον πωλητή εκτός αν η παραγγελία εκτελεστεί άμεσα.
δ. Τα προϊόντα που πωλούνται είναι αυτά που περιγράφονται στην επιβεβαίωση παραγγελίας του πωλητή εκτός εάν διαπιστωθεί κάποια αντίφαση μεταξύ της παραγγελίας του αγοραστή και της επιβεβαίωσης του πωλητή όπου ο αγοραστής θα πρέπει να ενημερώσει τον πωλητή εγγράφως για την εν λόγω αντίφαση εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης του πωλητή. Εκτός από την περίπτωση που έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό εγγράφως, για την ασφαλή και αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων θα πρέπει αυτά να παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για χρήση και κατανάλωση από τον αγοραστή και ο αγοραστής δεν θα πρέπει να προκαλεί ζημία και θα πρέπει να αποζημιώνει τον πωλητή έναντι αξιώσεων τρίτων που σχετίζονται με τη μεταπώληση, τη μεταβίβαση ή τη χρήση των εν λόγω προϊόντων.

3. Τιμές και όροι πώλησης
Οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών καθορίζονται με την επιβεβαίωση της παραγγελίας του πωλητή που παρέχεται στον αγοραστή ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει μια τέτοια επιβεβαίωση, αυτές καθορίζονται από τους τιμοκαταλόγους του πωλητή οι οποίοι ισχύουν κατά την αποστολή τους, με διαχωρισμό μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών.
- Εκτός από την περίπτωση να έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό εγγράφως όλες οι τιμές είναι για παράδοση ex works/στις αποθήκες του πωλητή (Incoterms 2010), μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ, ασφαλίστρων, μεταφορικών και οποιασδήποτε τυχόν άλλης επιβάρυνσης ή φόρου η οποία βαρύνει ή θα βαρύνει στο μέλλον την αξία της πώλησης των προϊόντων.
- Η εξόφληση του τιμήματος της πώλησης θα πραγματοποιείται …………………………………………………………………………………………………………….. από την ημερομηνία του τιμολογίου. Ο αγοραστής δεν έχει δικαίωμα να προέρχεται σε μειώσεις των ποσών που οφείλονται στον πωλητή βάσει κάποιου ισχυριζόμενου συμψηφισμού ή ανταπαίτησης. Ο πωλητής έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να αξιώσει πλήρη ή μερική εξόφληση εκ των προτέρων και ασφάλεια πληρωμής. Η καθυστερημένη πληρωμή αποτελεί αμέσως αθέτηση υποχρέωσης χωρίς ειδοποίηση και αυτομάτως αρχίζουν να γεννώνται τόκοι υπερημερίας. Ο αγοραστής θα πρέπει να αποζημιώσει πλήρως τον πωλητή για τα έξοδα του πωλητή ως προς την είσπραξη απαιτήσεων καθώς και για τα σχετικά δικαστικά έξοδα ακόμη και σε περίπτωση που υπερβαίνουν τα νομίμως προβλεπόμενα έξοδα. Ανά πάσα στιγμή ο πωλητής μπορεί να εκχωρήσει τα τιμολόγιά του σε μια εταιρεία πρακτορείας απαιτήσεων (factoring) και σε αυτή την περίπτωση η εξόφλησή τους θα γίνεται στην εταιρεία που θα αναφέρεται στο τιμολόγιο. Σε περίπτωση αύξησης για τον πωλητή του κόστους των προϊόντων, ως συνέπεια αύξησης των εξωτερικών δαπανών, της τροποποίησης των ισοτιμιών, της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών του πωλητή ή του κόστους της αγοράς υλικών, των φόρων, των τελών ή άλλων επιβαρύνσεων που τίθενται από τις δημόσιες αρχές, ο πωλητής έχει το δικαίωμα να αυξήσει ανάλογα τις τιμές για τις παραγγελίες που δεν έχουν ακόμη αποσταλεί στον αγοραστή υπό την προϋπόθεση ότι ο πωλητής θα ειδοποιεί εγγράφως τον αγοραστή τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν. Όλες οι παραγγελίες για τέτοια προϊόντα οι οποίες έχουν επιβεβαιωθεί αλλά δεν έχουν αποσταλεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος αυτών των αυξημένων τιμών θα τιμολογούνται εκ νέου αναλογικά.
 
4. Όροι παράδοσης και μεταβίβασης κυριότητας
Η ημερομηνία παράδοσης που αναφέρεται στην επιβεβαίωση ή στην αποδοχή της παραγγελίας του πωλητή υπολογίζεται λογικά χωρίς όμως αυτή να είναι εξασφαλισμένη. Ο πωλητής δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η παράδοση θα γίνει σε συγκεκριμένη ημερομηνία και μια απόκλιση ως προς την ποσότητα έως 10% γίνεται αποδεκτή από τον αγοραστή. Ο αγοραστής τιμολογείται για την ποσότητα που παραδόθηκε στην πραγματικότητα. Η παράδοση μπορεί να γίνεται τμηματικά και μπορεί να παραταθεί για όσο διάστημα ο αγοραστής καθυστερεί στην εκπλήρωση κάποιας υποχρέωσής τους προς τον πωλητή. Ο πωλητής, σε καμία περίπτωση, δεν καθίσταται υπεύθυνος για απώλεια ή ζημία λόγω καθυστέρησης της παράδοσης (περιλαμβανομένων και των καθυστερήσεων που μπορεί να προκύψουν από τις τμηματικές παραδόσεις)  που μπορεί να προκύψει εκτός εάν αυτό οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο του πωλητή. Εάν ο αγοραστής δεν αποδεχθεί την παράδοση των προϊόντων ή τμηματική αποστολή τους, ο πωλητής μπορεί, με επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος, να προέλθει σε αποθήκευση των προϊόντων με έξοδα και κίνδυνο του αγοραστή. Ο κίνδυνος απώλειας ή ζημίας μεταφέρεται στον αγοραστή μόλις τα προϊόντα παραδοθούν σε κάποιον μεταφορέα εμπορευμάτων για αποστολή τους, ενώ ο πωλητής διατηρεί και το δικαίωμα μεταφοράς απευθείας από τις αποθήκες του στη διεύθυνση την οποία υποδεικνύει ο αγοραστής. Η κυριότητα των προϊόντων που αποστέλλονται στον αγοραστή παραμένει στον πωλητή μέχρι ο αγοραστής να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το συμφωνητικό πώλησης που έχει συναφθεί με τον πωλητή. Σε περίπτωση που ο αγοραστής επαναπωλήσει προϊόντα που έχουν κατασκευασθεί από τα προϊόντα που έχουν πωληθεί από τον πωλητή, ο αγοραστής θα πρέπει να διαθέσει όλο το τίμημα από την πώλησή τους στον πωλητή.

5. Δήλωση ελαττωμάτων και προφανών ελλείψεων (ζημίες κατά τη μεταφορά, λάθη κατά την παράδοση).
Ο αγοραστής θα πρέπει να επιθεωρήσει όλα τα προϊόντα για ζημίες, ελαττώματα ή ελλείψεις αμέσως μόλις τα παραλάβει και να ειδοποιήσει αμέσως τον πωλητή για την ύπαρξη κάποιας ζημίας, ελαττώματος ή έλλειψης που αυτός διαπιστώσει. Ο αγοραστής θα πρέπει να γνωστοποιήσει στον πωλητή το ελάττωμα εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία της παράδοσης. Αν ο αγοραστής καθυστερήσει στην παραλαβή των εμπορευμάτων, ο πωλητής έχει δικαίωμα να αποθηκεύσει τα εμπορεύματα αλλά, σε μια τέτοια περίπτωση, ο κίνδυνος μετακυλίεται στον αγοραστή και το κόστος αποθήκευσης υπολογιζόμενο σε 0,5% ετησίως επί της αξίας των εμπορευμάτων βαρύνει τον αγοραστή, αναλογικά με τον χρόνο αποθήκευσης.

6. Εγγύηση
- Πιστοποιητικά περιορισμένης ευθύνης μπορεί να εκδοθούν για συγκεκριμένα προϊόντα. Εάν δεν έχει εκδοθεί τέτοιο πιστοποιητικό για τον αγοραστή, ο πωλητής θα εγγυάται ότι όλα τα προϊόντα που πωλούνται στον αγοραστή πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή όπως αναφέρονται στην προβλεπόμενη πιστοποί-ηση του προϊόντος που παραδίδεται στον αγοραστή.
- Εάν διαπιστώνεται ότι κάποιο προϊόν δεν ανταποκρίνεται με την εγγύηση που αναφέρεται ανωτέρω, ο πωλητής θα κρίνει εάν θα αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν ή εάν θα επιστρέψει το αντίτιμο αυτού. Τα ελαττωματικά προϊόντα δεν θα επιστρέφονται στον αγοραστή μέχρι να δώσει την έγκρισή του ο πωλητής. Αυτό είναι το μοναδικό μέσο ικανοποίησης του αγοραστή σε περίπτωση μη ανταπόκρισης με την εγγύηση και σε περίπτωση που παρουσιαστούν ελαττώματα στα προϊόντα. Σε περίπτωση που η εφαρμοστέα νομοθεσία απαγορεύει αυτό το περιορισμένο μέσο ικανοποίησης του αγοραστή, ο πωλητής συμφωνεί ότι το ανώτερο ποσό που μπορεί να αξιώσει ο αγοραστής από τον πωλητή είναι το διπλάσιο ποσό της τιμής αγοράς που πλήρωσε στην πραγματικότητα ο πωλητής για το προϊόν που διαπιστώθηκε ότι είναι ελαττωματικό. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση δίνεται μόνο στον αρχικό αγοραστή και δεν επεκτείνεται σε όποιον μετέπειτα αγοράσει ή μεταβιβάσει το προϊόν. Ο αγοραστής δεν έχει δικαίωμα να επεκτείνει ή να μεταβιβάσει αυτή την εγγύηση σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος. 
- Η περίοδος εγγύησης για τα όργανα ανέρχεται σε 24 μήνες, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Εάν εργασίες συντήρησης ή εξυπηρέτησης, των οποίων οι προϋποθέσεις προσδιορίζονται από τον κατασκευαστή, πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός της περιόδου εγγύησης από τον ίδιο τον αγοραστή (συντήρηση) ή τον πωλητή (εξυπηρέτηση) και δεν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, αξιώσεις για ζημίες επισυμβάσες είναι άνευ έννομων αποτελεσμάτων, άκυρες και δεν μπορούν ν’αναζητηθούν αν δεν τηρήθηκαν οι παραπάνω προϋποθέσεις.
- Η περίοδος εγγύησης για τα ανταλλακτικά ανέρχεται σε έξι (6) μήνες και τις περαιωθείσες επισκευές σε περίπτωση που ανακύψει το ίδιο, εκ νέου, ελάττωμα, περιορίζεται σε έξι (6) μήνες.
- Για εμπορεύματα παραγωγής τρίτων η εγγύηση περιορίζεται στην εκχώρηση των αξιώσεων που μπορεί να εγερθούν κατά του προμηθευτή των εμπορευμάτων τρίτων. Αν για μη υπαίτιο λόγο ο αγοραστής αδυνατεί να ασκήσει τα εκχωρηθησόμενα δικαιώματα κατά των τρίτων, τότε  οι όροι της παρούσης εγγύησης ισχύουν και για τα εμπορεύματα αυτά.
- Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό, την επεξεργασία, τον έλεγχο και τη σήμανση των προϊόντων που παράγονται κάνοντας χρήση των προϊόντων του πωλητή και ο αγοραστής δεν θα πρέπει να επικαλείται κάτι που αναφέρεται στην ιστοσελίδα του πωλητή ή σε δήλωση του πωλητή σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων που αυτός εγγυάται. Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και την έρευνα των προϊόντων που πωλούνται από τον πωλητή έτσι ώστε να διαμορφώσει ανεξάρτητη κρίση σχετικά με την καταλληλότητά τους για χρήση, μετατροπή ή επεξεργασία που προτίθεται να κάνει ο αγοραστής και δεν μπορεί να εγείρει αξιώσεις έναντι του πωλητή βάσει των τεχνικών συμβουλών, δηλώσεων, στοιχείων, υπηρεσιών ή συστάσεων του πωλητή.

7. Καθυστερήσεις, προκαθορισμένη αποζημίωση, περιορισμός αξιώσεων
- Ο πωλητής δεν ευθύνεται για ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την αγορά, την κατοχή ή τη χρήση των προϊόντων από τον αγοραστή, από τη χρησιμοποίηση κάποιας λειτουργίας της ιστοσελίδας του πωλητή από τον αγοραστή ή από τεχνικής φύσεως οδηγίες που μπορεί να προσφέρει ο πωλητής εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στην περιορισμένη εγγύηση που αναφέρεται ανωτέρω και εξαιρουμένης της περίπτωσης βαρείας αμέλειας ή πρόθεσης. 
- Ο πωλητής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία του αγοραστή, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, που μπορεί να προκύπτει από καθυστέρηση παράδοσης ή μη παράδοση των προϊόντων για οποιονδήποτε λόγο.
- Ο πωλητής δεν ευθύνεται για άμεσες ή έμμεσες ζημίες, θετικές ή αποθετικές, και ειδικές απώλειες ή κάτι ανάλογο συμπεριλαμβανομένης, όχι όμως περιοριστικά, της απώλειας φήμης, της απώλειας κέρδους ή κύκλου εργασιών, της διακοπής λειτουργίας μηχανημάτων, του κόστους επιδιόρθωσης, του κόστους παραγωγής, του κόστους αντικατάστασης των προϊόντων που αγόρασε ο αγοραστής, αξίωσεων τρίτων, σωματικής βλάβης ή περιουσιακής ζημίας. Ο πωλητής δεν ευθύνεται για ζημίες, βλάβες, επιμόλυνση ή απώλεια σε περίπτωση που ο αγοραστής αθετήσει τις υποχρεώσεις του όπως αναφέρονται στον όρο 13 και ο αγοραστής θα πρέπει να αποζημιώσει και να προστατεύει τον πωλητή, τους εργαζομένους του, τους προμηθευτές του και τους υπεργολάβους του έναντι κάθε αξίωσης, δαπάνης, απώλειας ή ζημίας που μπορεί να ανακύψει από την εν λόγω αθέτηση υποχρεώσεων. Οι συνθήκες που περιορίζουν, εξαιρούν ή στοιχειοθετούν την ευθύνη και μπορούν να τις επικαλεσθούν οι προμηθευτές ή οι ανεξάρτητοι ανάδοχοι του πωλητή εναντίον του πωλητή, σε σχέση με τα παραδοθέντα προϊόντα, μπορούν να επικληθούν εναντίον του αγοραστή.
- Τόκοι υπερημερίας υπέρ του πωλητή. Για κάθε καθυστέρηση ληξιπρόθεσμου τιμήματος της πώλησης ο αγοραστής επιβαρύνεται στην αρχή κάθε εβδομάδας καθυστέρησης με 0,5% επί της αξίας του καθυστερούμενου τιμήματος του προϊόντος. Ανώτατο όριο επιβάρυνσης είναι το ετήσιο νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας. Περαιτέρω, με την καθυστέρηση καταβολής οποιουδήποτε ληξιπρόθεσμου τμήματος του τιμήματος δημιουργείται, χωρίς όχληση, δικαίωμα υπαναχώρησης του πωλητή από τη σύμβαση.
- Αν υπάρξει καθυστέρηση παράδοσης των προϊόντων από τον πωλητή τότε, μετά από έγγραφη σχετική δήλωση του αγοραστή παρέχεται αποζημίωση προς τον αγοραστή ίση με το 0,5% της συνολικής αξίας του προϊόντος για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης με ανώτατο όριο το 5% της συνολικής αξίας της παραγγελίας, εν δε αποκλειστική υπαιτιότητι του πωλητή παρέχεται στον αγοραστή το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εφόσον ειδοποιήσει εγγράφως τον πωλητή και του παρέξει ταυτόχρονα χρονικό διάστημα 4 εβδομάδων αποκατάστασης των βλαβών, εφόσον μέσα σ’αυτό το διάστημα ο πωλητής δεν αποκαταστήσει τις βλάβες.

8. Δικαίωμα κυριότητος
- Η υπό του πωλητή μεταβίβαση των πωλούμενων στον αγοραστή γίνεται υπό τη ρητή αίρεση παρακράτησης της κυριότητος των πωλούμενων υπέρ του πωλητή μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος και των τυχόν πάσης φύσεως παρεπόμενων ή άλλων επιβαρύνσεων αυτού.

9. Τόπος επίδοσης παραγγελιών, αρμόδιο Δικαστήριο. Παρέκταση αρμοδιό-τητας. Εφαρμοστέο δίκαιο.
-  Ως τόπος επίδοσης των παραγγελιών αλλά και παντός εγγράφου του αγοραστή προς τον πωλητή ορίζονται τα γραφεία του πωλητή στην πόλη της Αθήνας, Ελλάδα.
- Αποκλειστικά κατά τόπον αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αμέσως ή εμμέσως αφορά την συμφωνία πώλησης εμπορευμάτων, άπαντες τους σ’αυτή συμβαλλόμενους, τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους αυτών, τις υποχρεώσεις, δικαιώματα και απαιτήσεις που περιγράφονται σ’ αυτήν, καθώς και όλες τις σχέσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, ενεστώσες και μελλοντικές,  περιλαμβανομένων και των, τυχόν, εξ αδικοπραξιών προερχόμενων, συμφωνούνται και ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας. Περαιτέρω, συμφωνείται, ρητά και ανέκκλητα, ότι για οποιαδήποτε μελλοντική διαφορά ήθελε ανακύψει μεταξύ όλων των ώδε συμβαλλόμενων, εξ οιασδήποτε αιτίας, η οποία αμέσως ή εμμέσως απορρέει από αξιόγραφο (ιδίως επιταγή, γραμμάτιο εις διαταγήν, συναλλαγματική), ή υποσχετική επιστολή ή αναγνώριση χρέους, τόσον των στο παρόν περιγραφομένων υποχρεώσεων και εγγράφων όσον και εκείνων τα οποία πέραν αυτών θα συμπεριληφθούν σε μεταγενέστερα, τυχόν, συμφωνητικά, όπως και όσων, μελλοντικώς, περιέλθουν στον πωλητή ανάλογων αξιογράφων και εγγράφων, συμφωνείται, για τους ώδε συμβαλλόμενους, κατά ρητή συμφωνία παρέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητος, αποκλειστικά των Δικαστηρίων της Αθήνας έστω και αν από το ίδιο το αξιόγραφο (γραμμάτιο εις διαταγήν, συναλλαγματική, επιταγή) ή το σχετικό έγγραφο (υποσχετική επιστολή, αιτιώδη ή αφηρημένη αναγνώριση χρέους κ.λπ.) δεν θεμελιώνεται τέτοια αρμοδιότητα.
- Εφαρμοστέο δίκαιο για όλες τις σχέσεις μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή και των καθολικών ή ειδικών διαδόχων αυτών είναι το Ελληνικό Δίκαιο.
10. Πνευματικά δικαιώματα
- Όλα τα τεχνικά στοιχεία, σχέδια, αναφορές, έγγραφα και πληροφορίες που παρέχει ο πωλητής στον αγοραστή σύμφωνα με τη σύμβαση (και τους όρους περί πνευματικών δικαιωμάτων που εμπεριέχονται σε αυτή), παραμένουν στην κατοχή του πωλητή και απαγορεύεται να αντιγράφονται ή να γίνονται γνωστά σε τρίτους χωρίς την ρητή συγκατάθεση του πωλητή η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται προηγουμένως και, σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με τις προϋποθέσεις παρεμφερών όρων που τίθενται σε τρίτους.
- Οποιαδήποτε σύσταση κάνει ο πωλητής σχετικά με τις πιθανές εφαρμογές, σχέδια ή χρήσεις των προϊόντων του δεν παρέχει στον αγοραστή άδεια κατοχύρωσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας η οποία να ισχύει για αυτές τις εφαρμογές, σχέδια ή χρήσεις και δεν αποτελεί κάποια σύσταση για χρήση των εν λόγω προϊόντων, εφαρμογών ή σχεδίων που ενδέχεται να παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο πωλητής θα υποστηρίξει τον αγοραστή σε περίπτωση που προβληθούν αξιώσεις ότι τα προϊόντα που παραδόθηκαν στον αγοραστή παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλου ατόμου και, εάν κριθεί απαραίτητο, θα επιστρέψει το αντίτιμο αγοράς ή θα εξασφαλίσει για τον αγοραστή κάποια άδεια αναφορικά με τα συγκεκριμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Με αυτό εξαντλείται εξολοκλήρου η ευθύνη του πωλητή για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τη χρήση προϊόντων που πωλήθηκαν βάσει των παρόντων όρων πώλησης.  

11. Δικαιώματα ευρεσιτεχνίας
Στο βαθμό που ο πωλητής το γνωρίζει, τα προϊόντα δεν παραβιάζουν δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, σημάτων, βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά δεν παρέχεται εγγύηση, άμεση ή έμμεση, για αυτό. Ωστόσο, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεως ή αγωγής εναντίον του αγοραστή σε σχέση με την παραβίαση των εν λόγω δικαιωμάτων από την πώληση προϊόντων, ο αγοραστής θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον πωλητή και ο πωλητής, με δικά του έξοδα, δύναται, μέσω των δικηγόρων και των ειδικών του, να προέλθει σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για την επίλυση της διαφοράς ή σε δικαστικές ενέργειες που μπορεί να ανακύψουν αντιστοίχως.

12. Γεγονότα εκτός του ελέγχου του πωλητή – Ανωτέρα βία
Ο πωλητής δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που η εκπλήρωση υποχρέωσης του πωλητή βάσει των παρόντων όρων καθίσταται, εξολοκλήρου ή μερικώς, προσωρινά ή μόνιμα, αδύνατη ή εμπορικώς μη εύλογη λόγω κάποιας αιτίας ή γεγονότος πέραν του εύλογου ελέγχου του πωλητή, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριστικά, ακραίων καιρικών συνθηκών, φυσικών καταστροφών, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών, ενεργειών κυβερνητικών αρχών, αποκλεισμών χώρων ή κτιρίων, διακοπών στις μεταφορές, απεργιών, συγκεκριμένων έργων, λευκών απεργιών, ανταπεργιών, μηχανικών βλαβών, καθυστερήσεων στην παροχή ανταλλακτικών, προϊόντων ή υπηρεσιών που έχουν παραγγελθεί από τρίτα μέρη και πρέπει να αποσταλούν στον πωλητή, ατυχημάτων και διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Εάν κάποιο τέτοιο γεγονός συμβεί για τον πωλητή, ο πωλητής δεν ευθύνεται και οι υποχρεώσεις του αναστέλλονται. Εάν το γεγονός διαρκέσει για περισσότερες από 90 ημέρες, τότε ο πωλητής και ο αγοραστής μπορούν να υπαναχωρήσουν και οι δύο από τα ανεκτέλεστα τμήματα της σύμβασης με έγγραφη δήλωση.

13. Συμμόρφωση με τη νομοθεσία
Και οι δύο συμβαλλόμενοι συμφωνούν να λάβουν κατά την εφαρμογή του παρόντος συμφωνητικού όλα τα απαραίτητα και εύλογα μέτρα προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και κανονισμούς. Ο αγοραστής θα πρέπει να συμμορφώνεται με την κατά τόπον ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς που εφαρμόζονται για την επαναπώληση, εγκατάσταση, χρήση ή εισαγωγή όλων των προϊόντων που αποστέλλονται σύμφωνα με την παρούσα. Ο αγοραστής θα πρέπει να συμμορφώνεται με την νομοθεσία και τους κανονισμούς ως προς τον έλεγχο των εξαγωγών όπως αυτοί ισχύουν στη Γερμανία, στην Ε.Ε., στις Η.Π.Α. και σε οποιαδήποτε άλλη χώρας που έχει ανάλογη αρμοδιότητα και θα πρέπει να λαμβάνει κάθε απαραίτητη άδεια εξαγωγών αναφορικά με επακόλουθη εξαγωγή, επαναεξαγωγή, μεταφορά και χρήση των προϊόντων και της τεχνολογίας που αποστέλλονται όπως προβλέπεται στο παρόν. Ο αγοραστής δεν πρέπει να πωλεί, μεταφέρει, εξάγει ή επαναεξάγει προϊόντα ή τεχνολογία της εταιρείας για χρήση τους σε δραστηριότητες που εμπεριέχουν τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή, χρήση ή αποθήκευση πυρηνικών, χημικών ή βιολογικών όπλων ή πυραύλων ή προϊόντα και τεχνολογία της εταιρείας σε εγκαταστάσεις που εμπλέκονται με δραστηριότητες που σχετίζονται με τα εν λόγω όπλα. Ο αγοραστής θα πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με τον Νόμο των ΗΠΑ για την καταπολέμηση των Πρακτικών Διαφθοράς στην Αλλοδαπή του 1977, τη γερμανική νομοθεσία περί καταπολέμησης της δωροδοκίας ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που ο αγοραστής επιθυμεί να επαναπωλήσει κάποιο από τα προϊόντα του, ο αγοραστής θα πρέπει να ελεγχθεί από την εταιρεία ως προς την καταπολέμηση της διαφθοράς.
 
14. Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ο πωλητής μπορεί να προσφέρει προϊόντα προς πώληση κάνοντας χρήση του διαδικτύου, της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. Οι πωλήσεις που γίνονται με τη χρήση αυτών των μέσων θα διέπεται από τους όρους της σύμβασης πώλησης καθώς και από κάθε άλλον όρο που προβάλλεται ή αναφέρεται στην ιστοσελίδα του πωλητή ή σε άλλα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων της σύμβασης πώλησης ή οποιωνδήποτε επιπρόσθετων όρων και των παρόντων όρων και συνθηκών, υπερισχύει η σύμβαση πώλησης ή οι εν λόγω επιπρόσθετοι όροι. Ο αγοραστής δεν επιτρέπεται να διαδίδει τους μυστικούς κωδικούς (password), τους κωδικούς πρόσβασης ή άλλους παρεμφερείς απόρρητους κωδικούς που μπορεί να παρασχεθούν σε αυτόν από τον πωλητή και ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τους καταργήσει ή να τους ανακαλέσει. Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος μόνο για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας της διαδικασίας τοποθέτησης παραγγελιών που χρησιμοποιεί. Κάθε στοιχείο που θα παρέχεται από τον πωλητή μέσω κάποιας ιστοσελίδας ή ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (i) μπορεί να διορθωθεί ή να αλλάξει χωρίς ειδοποίηση και (ii) παρέχεται για αποκλειστική χρήση του αγοραστή με σκοπό τη διευκόλυνση μεμονωμένων συναλλαγών  αγοραπωλησίας προϊόντων. Ο αγοραστής συμφωνεί ότι δεν θα επικαλεσθεί αυτά τα στοιχεία για σκοπό άλλον εκτός της πραγματοποίησης μεμονωμένων συναλλαγών και ότι δεν θα προσπαθήσει να τα χρησιμοποιήσει εναντίον του πωλητή για άλλον σκοπό. Συγκεκριμένα, ο αγοραστής συμφωνεί ότι ο πωλητής μπορεί να εκδώσει έγγραφα ηλεκτρονικής αποδοχής ή επιβεβαίωσης παραγγελιών ή ηλεκτρονικά τιμολόγια για την αγορά προϊόντων που γίνονται μέσω του διαδικτύου, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων και συμφωνεί να τηρεί τα εν λόγω έγγραφα αποδοχής ή επιβεβαίωσης παραγγελιών και των τιμολογίων σαν να είχαν παραδοθεί εις χείρας. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα η σχετική νομοθεσία για πωλήσεις εξ αποστάσεως επιβάλλει.


15. Λύση λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
Εάν ο αγοραστής δεν εκπληρώσει καθόλου τις υποχρεώσεις του, δεν τις εκπληρώσει εγκαίρως ή όπως προβλέπεται, εάν κηρυχθεί πτωχός, ζητήσει (προσωρινό) χρεωστάσιο, προχωρήσει σε εκκαθάριση της επιχείρησής του ακόμη και σε περίπτωση που τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν κατασχεθεί εν όλω ή εν μέρει, ο πωλητής έχει δικαίωμα να αναστείλει την εκπλήρωση κάποιας υποχρέωσης που ορίζεται στο παρόν ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εξολοκλήρου ή εν μέρει χωρίς προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση για την αθέτηση της εκπλήρωσης υποχρεώσεων με τη διακριτική του ευχέρεια, επιφυλασσόμενος, σε κάθε περίπτωση, παντός δικαιώματός του που αφορά την καταβολή αποζημίωσης για τις δαπάνες που έχουν προκύψει καθώς και την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης και τόκων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αξιώσεις του πωλητή έναντι του αγοραστή πρέπει να ικανοποιηθούν άμεσα και συνολικά. Ο αγοραστής μπορεί να υπαναχωρήσει της σύμβασης μόνο στις περιπτώσεις που αναφέρονται στους παρόντες όρους και συνθήκες και μόνο αφού τα ποσά που οφείλονται εκείνη τη στιγμή στον πωλητή ανεξαρτήτως εάν αυτά είναι ληξιπρόθεσμα.

16. Γενικά
Ακύρωση ή αλλαγή παραγγελίας, άρνηση παραλαβής προϊόντων ή επιστροφή προϊόντος που πληροί τους προβλεπόμενους όρους και έχει αγορασθεί σύμφωνα με το παρόν θα υπόκειται στην αποδοχή της από τον πωλητή και θα πρέπει να καταβληθεί τέλος ακύρωσης σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική του πωλητή. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται στο στάδιο της εκτέλεσης της σύμβασης ή των διαπραγματεύσεων και δεν θα πρέπει να γίνεται κάποια χρήση ή εμπορική συναλλαγή όπως και να γίνεται χρήση προηγούμενης έγγραφης δήλωσης ή συμφωνίας  για να εξειδικευτεί, να επεξηγηθεί ή να συμπληρωθεί κάποιος από τους παρόντες όρους και συμφωνίες. Εάν κάποιο συμβαλλόμενο μέρος ανά πάσα στιγμή ή κάποια φορά δεν ζητήσει την εκπλήρωση όρου ή διάταξης του παρόντος από το άλλο μέρος, αυτό δεν συνεπάγεται απαλλαγή από τον εν λόγο όρο ή διάταξη. Η μη ισχύς, εν όλω ή εν μέρει, κάποιας διάταξης του παρόντος δεν επηρεάζει άλλη διάταξη του παρόντος και όλες οι διατάξεις είναι ισχυρές στο βαθμό που το επιτρέπει η νομοθεσία.