Όργανα BOD

Τα ψάρια και άλλοι υδρόβιοι οργανισµοί εξαρτώνται από το διαλυµένο οξυγόνο που βρίσκεται στο νερό για την επιβίωσή τους. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό οι µονάδες επεξεργασίας λυµάτων να µετρούν το βιοχηµικώς απαιτούµενο οξυγόνο (BOD), προκειµένου να ποσοτικοποιούν το ενδεχόµενο τα υγρά λύµατα να µειώνουν το οξυγόνο στη ροή λήψης. Εάν δεν ελέγχονται, τα απορριφθέντα λύµατα µπορούν να εξαντλήσουν αυτό το οξυγόνο από τη ροή λήψης και να έχουν σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η µέτρηση του BOD απαιτείται ως µέρος της άδειας απόρριψης στο περιβάλλον και αποτελεί σηµαντική παράµετρο για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας επεξεργασίας λυµάτων.

Τα όργανα BOD της Hach σε συνδυασµό µε το αντιδραστήριο BOD της Hach για δοκιµή βιοχηµικώς απαιτούµενου οξυγόνου βοηθούν τις µονάδες επεξεργασίας λυµάτων να επιτυγχάνουν βέλτιστες µετρήσεις BOD ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν τη διατήρηση υψηλού επιπέδου λειτουργικής αποτελεσµατικότητας.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50