Εργαστηριακό φασµατοφωτόµετρο DR 3900 για την ανάλυση νερού

Το φωτόµετρο αυτό έχει σχεδιαστεί για να παρέχεις υψηλής ακρίβειας αποτελέσµατα και να υποστηρίζει τον χειριστή κατά τα βήµατα της ανάλυσης:
• Προετοιµασία δείγµατος: µειώσει των βηµάτων ανάλυσης, δοσιµέτρηση ακρίβειας
• Ανάλυση δείγµατος: αυτόµατη αναγνώριση του τεστ, έλεγχος ηµεροµηνίας λήξης των αντιδραστηρίων κ.τ.λ
• Τεκµηρίωση των αποτελεσµάτων: µεταφορά δεδοµένων, διαγράµµατα ελέγχου
Για τις αναλύσεις ρουτίνας των υγρών αποβλήτων το DR 3900 βελτιστοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης δεδοµένων και δηµιουργία αναφορών. Παράµετροι ελέγχου όπως τα αµµωνιακά, το COD, τα φωσφορικά, το άζωτο και πολλοί άλλοι είναι εύκολο να εκτελεστούν. Ο χειρισµός των τεστ και του φωτοµέτρου έχει σχεδιαστεί για να αποφευχθούν τυχόν σφάλµατα στην ανάλυση νερού.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50