Ασφάλεια προϊόντος και διεργασία συντονισμένης δημοσιοποίησης τρωτών σημείων (CVD)

Στη Hach αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά την ποιότητα του νερού. Αναπτύσσοντας αξιόπιστες, εύχρηστες λύσεις, καθώς και παρέχοντάς σας πρόσβαση σε καταρτισμένους ειδικούς και υποστήριξη, η Hach συμβάλει στη διασφάλιση της ποιότητας του νερού σε όλο τον κόσμο. Για να το επιτύχουμε αυτό, διατηρούμε τις θεμελιώδεις αξίες που ορίζουν την ευθύνη μας απέναντι σε εκείνους τους οποίους υπηρετούμε. Σε αυτές ανήκει η ακλόνητη δέσμευση για την ασφάλεια και προστασία των πελατών μας. Επομένως, πιστεύουμε στη συνεχή βελτίωση για την αντιμετώπιση του συνεχώς εξελισσόμενου τοπίου του απορρήτου και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Ως απόκριση στις πιθανές απειλές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η Hach έχει δημιουργήσει μια παγκόσμια ομάδα ασφάλειας προϊόντος για να αξιολογεί την τρωτότητα και να καθορίζει αποκρίσεις στο πλαίσιο μιας διεργασίας συντονισμένης δημοσιοποίησης τρωτών σημείων (CVD). Αυτές οι προσπάθειες παρέχουν στην εταιρεία τη δυνατότητα συνεχούς εξέλιξης από πληροφορίες του ελέγχου τρωτότητας, οι οποίες υποβάλλονται σε εμάς από πελάτες και ερευνητές στον τομέα της ασφάλειας.

 

Σκοπός

Η εν λόγω διεργασία CVD ακολουθείται για την αναφορά πιθανής τρωτότητας της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε προϊόντα και υπηρεσίες της Hach.

Για αιτήματα σχετικά με βοήθεια υποστήριξης πελατών, τεχνικά έγγραφα, ρυθμιστικές επαφές και ειδοποιήσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης. .

 

Στοιχεία επικοινωνίας και διαδικασία υποβολής CVD

Πιθανή τρωτότητα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο ή ζητήματα απορρήτου για κάποιο προϊόν της Hach θα πρέπει να αναφέρονται στο: productsecurity@hach.com χρησιμοποιώντας το PGP public key (δημόσιο κλειδί PGP). Παρακαλούμε να μην περιλαμβάνετε ευαίσθητες πληροφορίες (π.χ., στοιχεία δείγματος, στοιχεία ταυτότητας (PII), ονόματα χρηστών κ.λπ.) ως μέρος των υποβολών σας στη Hach. Παρέχετε τις ακόλουθες πληροφορίες στην υποβολή σας:

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ., ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση email)

  • Ημερομηνία και μέθοδο της διαπίστωσης
  • Περιγραφή της πιθανής ευαισθησίας

o   Όνομα προϊόντος

o   Αριθμό έκδοσης

o   Λεπτομέρειες διαμόρφωσης

  • Βήματα προς αναπαραγωγή

o   Εργαλεία και μέθοδοι

o   Κωδικός εκμετάλλευσης

o   Απαιτούμενα προνόμια

  • Αποτελέσματα ή επίδραση

 

Τι ακολουθεί

Μετά την παραλαβή μιας υποβολής πιθανής ευαισθησίας προϊόντος, η Hach:

  • Επιβεβαιώνει τη γρήγορη παραλαβή της υποβολής, συνήθως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών
  • Συνεργάζεται με εξειδικευμένες ομάδες προϊόντων για την αξιολόγηση και επικύρωση των αναφερόμενων ευρημάτων
  • Επικοινωνεί με τον υποβάλλοντα για να ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες, εάν απαιτείται
  • Προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες

 

Αποποίηση ευθύνης

Ύψιστη προτεραιότητα της Hach είναι να διαφυλάξει την ασφάλεια και την προστασία, καθώς και τις προσωπικές πληροφορίες, των πελατών μας.

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας στον τομέα της ασφάλειας, να αποφεύγετε ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη σε εσάς, άλλους πελάτες ή προϊόντα. Σημειώστε ότι ο έλεγχος ευαισθησίας ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο σε κάποιο προϊόν. Συνεπώς, ο έλεγχος δεν θα πρέπει να διεξάγεται σε ενεργά προϊόντα σε παραγωγικό περιβάλλον και τα προϊόντα τα οποία υποβάλλονται σε έλεγχο ασφάλειας δεν θα πρέπει έπειτα να χρησιμοποιούνται σε παραγωγικό περιβάλλον. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, επικοινωνήστε με αντιπρόσωπο της Hach.

Η Hach διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τη διεργασία συντονισμένης δημοσιοποίησης ευάλωτων σημείων ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, καθώς και να παρεκκλίνει από αυτήν κατά περίπτωση. Δεν εξασφαλίζεται συγκεκριμένο επίπεδο απόκρισης. Ωστόσο, εάν κάποια αστοχία επαληθευτεί, θα αποδώσουμε αναγνώριση στον ερευνητή αναφέροντάς την, εάν ζητηθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην περιλαμβάνετε ευαίσθητες πληροφορίες (π.χ., στοιχεία δείγματος, στοιχεία ταυτότητας (PII), ονόματα χρηστών, κωδικό πρόσβασης, κ.λπ.) σε οποιοδήποτε έγγραφο που υποβάλλεται στη Hach. Να συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους και κανονισμούς κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων ελέγχου που πραγματοποιείτε.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Hach, συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε διέπονται από την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της τοποθεσίας μας και από τους διαδικτυακούς όρους χρήσης.

Σημείωση: Όταν μοιράζεστε πληροφορίες με τη Hach, συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες που υποβάλετε θα θεωρηθούν μη αποκλειστικής κυριότητας και μη εμπιστευτικές και ότι η Hach μπορεί να χρησιμοποιεί τέτοιες πληροφορίες με κάθε τρόπο, εξ ολοκλήρου ή μερικώς, χωρίς κανένα περιορισμό.