Ειδικές προσφορές

Μια προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με καμία άλλη προσφορά εκτός από ό,τι αναφέρεται παραπάνω.