Αισθητήρας φωταύγειας/οπτικού διαλελυµένου οξυγόνου (LDO) Intellical LBOD101 για µετρήσεις BOD, καλώδιο 1 µέτρου

Αρ. προϊόντος: LBOD10101
Διαθέσιμο

Η επανάσταση στη µέτρηση BOD!
Ο αισθητήρας Hach LBOD Intellical χρησιµοποιεί µοναδική τεχνολογία LDO για να παρέχει κορυφαία εµπιστοσύνη στα αποτελέσµατα.

Το Intellical LBOD101 είναι η τελευταία ενσωµάτωση της µοναδικής τεχνολογίας φωταύγειας διαλελυµένου οξυγόνου (LDO) της Hach. Το LBOD101 είναι ένας ψηφιακός αισθητήρας φωταύγειας διαλελυµένου οξυγόνου (LDO) µε αντικαθιστώµενο, ενσωµατωµένο σύστηµα ανάδευσης. Το LBOD101 µετρά το διαλελυµένο οξυγόνο για τον προσδιορισµό του BOD (Βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο) σε φιάλες BOD σε εφαρµογές δοκιµών BOD5. Ο αισθητήρας LBOD101 χρησιµοποιείται για αρχικές και τελικές µετρήσεις διαλελυµένου οξυγόνου. Το LBOD101 είναι εξοπλισµένο µε µια αυτόµατη µονάδα αισθητήρα πίεσης. Το καπάκι ανίχνευσης DO παρέχεται µε ένα iButton για την παρακολούθηση των ηµερών που είναι σε χρήση και την υπενθύµιση της εναποµένουσας διάρκειας ζωής του στοιχείου καπακιού ανίχνευσης.

  • Ο οπτικός αισθητήρας φωταύγειας διαλελυµένου οξυγόνου Hach Intellical LBOD101 βελτιώνει την εµπιστοσύνη στη διαδικασία δοκιµών BOD5, µειώνοντας τη διακύµανση και τη συντήρηση και αυξάνοντας τη σταθερότητα, την ορθότητα, την ακρίβεια και την αποτελεσµατικότητα (δοκιµές ανά µονάδα χρόνου).
  • Οι χαµηλές απαιτήσεις συντήρησης του Intellical LBOD101 διατηρούν τον εργαστηριακό χρόνο εκτός λειτουργίας στο ελάχιστο
  • Οι ψηφιακοί αισθητήρες Intellical παρέχουν απόλυτη ιχνηλασιµότητα στο ιστορικό µετρήσεων
  • Οι ψηφιακοί αισθητήρες Intellical µπορούν να µετακινηθούν µεταξύ µετρητών χωρίς την ανάγκη επαναβαθµονόµησης ή εκ νέου καταχώρισης των ρυθµίσεων µέτρησης