Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) αµµωνίας (NH₃) Intellical ISENH318101 µε συσκευασία αντιδραστηρίων βαθµονόµησης

Αρ. προϊόντος: ISENH3181AP

Στο πακέτο ανάλυσης ISE αµµωνίας Intellical περιέχονται όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε τη µέτρηση αµµωνίας (NH3) µε το όργανο µέτρησης HQD που διαθέτετε: το ISE αµµωνίας Intellical ISENH3181 µε καλώδιο 1 µέτρου, 3 συσκευασίες ανταλλακτικών µονάδων µεµβράνης αµµωνίας Intellical, µία φιάλη 50 mL µε διάλυµα πλήρωσης ηλεκτροδίου, φιάλες 500 mL µε 1 mg/L, 10 mg/L και 100 mg/L προτύπων διαλυµάτων αµµωνιακού αζώτου της Hach, συσκευασία µε 100 φακελάκια µε σκόνη ρύθµισης ιοντικής ισχύος (ISA) αµµωνίας της Hach, φιάλη 50 mL µε διάλυµα αποθήκευσης ηλεκτροδίου και βασικό εγχειρίδιο χρήσης ISE.

  • Παρέχει γρήγορα, σταθερά και ακριβή αποτελέσµατα
  • Κορυφαία ιχνηλασιµότητα στο ιστορικό µετρήσεων
  • Ειδοποιείται ο χρήστης όταν απαιτείται επαναβαθµονόµηση
  • Μπορεί να µετακινηθεί µεταξύ µετρητών χωρίς την ανάγκη επαναβαθµονόµησης ή εκ νέου καταχώρησης των ρυθµίσεων µέτρησης