Χημική Βιομηχανία

Προκειμένου οι διαδικασίες της χημικής βιομηχανίας να λειτουργούν ομαλά, το χρησιμοποιούμενο νερό πρέπει να ανταποκρίνεται σε ορισμένες απαιτήσεις.
Τα προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν με συνεχή παρακολούθηση και ρυθμίσεις.