Εργαστηριακός αισθητήρας φωταύγειας/οπτικού διαλελυµένου οξυγόνου (DO) Intellical LDO101, καλώδιο 3 µέτρων

Αρ. προϊόντος: LDO10103
Αποστολή εντός 1 εβδομάδας

Τεχνολογία LDO µε βάση τη φωταύγεια για το εργαστήριο

Το Intellical LDO101 είναι ένας ψηφιακός αισθητήρας φωταύγειας/οπτικού διαλελυµένου οξυγόνου (LDO). Η εργαστηριακή έκδοση διατίθεται µε καλώδιο 1 ή 3 µέτρων. Το LDO101 είναι εξοπλισµένο µε µια αυτόµατη µονάδα αισθητήρα πίεσης και έναν αισθητήρα θερµοκρασίας. Το καπάκι ανίχνευσης DO παρέχεται µε ένα iButton για την παρακολούθηση των ηµερών που είναι σε χρήση και για την υπενθύµιση της εναποµένουσας διάρκειας ζωής του στοιχείου καπακιού ανίχνευσης. Το LDO101 είναι ιδανικό για τη µέτρηση διαλελυµένου οξυγόνου σε υγρά απόβλητα, πόσιµο νερό και γενικές εφαρµογές ποιότητας νερού.

  • Το Hach Intellical LDO είναι µια επαναστατική εξέλιξη στη µέτρηση του διαλελυµένου οξυγόνου, η οποία εξαλείφει τα πολυάριθµα ζητήµατα αξιοπιστίας και συντήρησης που υπάρχουν εγγενώς σε παλαιότερες τεχνολογίες µέτρησης DO.
  • Οι ψηφιακοί αισθητήρες Intellical παρέχουν απόλυτη ιχνηλασιµότητα στο ιστορικό µετρήσεων
  • Οι ψηφιακοί αισθητήρες Intellical ειδοποιούν τον χρήστη όταν απαιτείται επαναβαθµονόµηση
  • Οι ψηφιακοί αισθητήρες Intellical µπορούν να µετακινηθούν µεταξύ µετρητών χωρίς την ανάγκη επαναβαθµονόµησης ή εκ νέου καταχώρισης των ρυθµίσεων µέτρησης