Αναστολέας νιτροποίησης για BOD, τύπος 2533, TCMP, 35 g

Αρ. προϊόντος: 253335
Διαθέσιμο

TCMP - 2-χλωρο-6 (τριχλωροµεθυλο) πυριδίνη (N-Serve), µε επίστρωση αδρανούς υποστρώµατος. Χρησιµοποιήστε 0,16 gr σε δείγµα 300 mL για να αναστείλετε το απαιτούµενο αζωτούχο οξυγόνο στο τεστ BOD (χρησιµοποιήστε το πώµα διανοµής, κωδ. 45901), 35 g.