Διάλυµα Υδροξειδίου του Καλίου, 8 N (100mL)

Αρ. προϊόντος: 28232H
Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Για τον προσδιορισµό Σκληρότητα Ασβεστίου, Χαλκού και Ολικού Αζώτου κατά Kjeldahl (TKN).