Διάλυµα Υδροξειδίου του Νατρίου 5.0N (100mL MDB)

Αρ. προϊόντος: 245032
Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Για την χώνευση του Φωσφόρου και ρύθµιση του pH