Διάλυµα νιτρωδών, 250 µg/mL (mg/L) ως N, 500 mL

Αρ. προϊόντος: 2340249
Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

For accuracy checks in Nitrite determinations.
Για ελέγχους της ακρίβειας στους προσδιορισµούς νιτρωδών Φιάλη 500 mL.