Δείκτης: Πράσινο βρωµοκρεσόλης - κόκκινο του µεθυλίου, φακελάκια µε σκόνη, 100 τεµάχια

Αρ. προϊόντος: 94399
Διαθέσιμο

Αντιδραστήριο σε σκόνη µέσα σε σφραγισµένες συσκευασίες για τιτλοδοτήσεις αλκαλικότητας