Όροι και Συνθήκες Πώλησης

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

01 Μαΐου 2018.

Στην παρούσα διαδικτυακή πολιτική απορρήτου ("Πολιτική απορρήτου") περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ("Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.") χειρίζεται τα Προσωπικά δεδομένα που μας παρέχονται σε τοποθεσίες Web, τοποθεσίες για κινητές συσκευές, εφαρμογές για κινητές συσκευές και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες και προϊόντα που ελέγχονται από την Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. και περιλαμβάνουν σύνδεσμο για την παρούσα Πολιτική απορρήτου (συνολικά, "Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε."). Η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. είναι ο ελεγκτής δεδομένων για την επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων υπό το εφαρμοστέο δίκαιο.

Η παρούσα Δήλωση απορρήτου δεν ισχύει για Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. που δεν περιλαμβάνουν σύνδεσμο για την παρούσα Πολιτική απορρήτου ή για τοποθεσίες Web τρίτων που οι χρήστες επισκέπτονται μέσω συνδέσμου από τις Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

Πληροφορίες που συλλέγουμε

Η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. συλλέγει τους εξής τύπους πληροφοριών μέσω των Τοποθεσιών της OHach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.:

 • Πληροφορίες που παρέχετε. Προσωπικά δεδομένα που παρέχετε όταν εγγράφεστε για προϊόντα και υπηρεσίες μας, όταν απαντάτε σε ερωτηματολόγια ή έρευνες ή όταν επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση πελατών της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
 • Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα. Η διεύθυνση IP σας και μη αναγνωριστικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Τοποθεσιών της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. από εσάς ενδέχεται να συλλέγονται αυτόματα με τη χρήση τεχνολογιών παρακολούθησης, όπως τα cookies. Μπορείτε να ρυθμίσετε το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης Web που χρησιμοποιείτε, ώστε να απορρίπτει όλα τα cookies. Ωστόσο, τα cookies μπορεί να σας επιτρέπουν να αξιοποιείτε μερικές από τις βασικές λειτουργίες της τοποθεσίας, οι οποίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σε περίπτωση που επιλέξετε την απόρριψη των cookies.
 • Πληροφορίες που συλλέγονται από άλλες πηγές. Ενδέχεται να συνδυάζουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., πληροφορίες που συλλέγονται εκτός σύνδεσης ή από εξωτερικές πηγές.

Τρόπος χρήσης των πληροφοριών σας

Στην Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. που ζητάτε.
 • Για να προσφέρουμε και να παρέχουμε πληροφορίες για παρόμοια ή/και σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Για να προσαρμόζουμε και να βελτιώνουμε την εμπειρία σας στις Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
 • Για να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας και τις Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. γενικώς και για άλλους εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.
 • Νομικές υποχρεώσεις ειδοποίησης και αναφοράς σε αρχές.

Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς νόμους προστασίας δεδομένων, η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. πρέπει να διαθέτει νομική βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας. Η νομική βάση που ισχύει σε μια περίπτωση θα εξαρτάται από το ποιον από τους παραπάνω σκοπούς εξυπηρετεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.:

 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ενδέχεται να ζητήσει τη συναίνεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας. Σε περίπτωση που επιλέξετε να παρέχετε τη συναίνεσή σας, μπορείτε αργότερα να την αποσύρετε επικοινωνώντας μαζί μας όπως περιγράφεται στην ενότητα "Επιλογές απορρήτου". Λάβετε υπόψη σας ότι η απόσυρση της συναίνεσης δεν επηρεάζει την επεξεργασία που έχει ήδη λάβει χώρα.
 • Σε άλλες περιπτώσεις, η επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας μπορεί να είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό ή για την πραγματοποίηση συμβολαίου στο οποίο υπόκεισθε. Ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα εξαίρεσης από αυτήν την επεξεργασία ή η επιλογή σας να εξαιρεθείτε μπορεί να επηρεάζει την ικανότητά μας να πραγματοποιήσουμε μια συμβατική υποχρέωση που σε διαφορετική περίπτωση θα οφείλεται σε εσάς.
 • Σε άλλες περιπτώσεις, η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει των έννομων συμφερόντων της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. για την επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και σχετικά με την επιστημονική έρευνα και τις ευκαιρίες εκπαίδευσης. Έχετε το δικαίωμα εξαίρεσης από τέτοια επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας. Αυτό μπορεί να γίνει με επικοινωνία μαζί μας όπως περιγράφεται στην ενότητα "Επιλογές απορρήτου".

Στις λειτουργίες επεξεργασίας μπορεί να συμπεριλαμβάνονται οι εξής: καταγραφή, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή αλλαγή, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη μέσω μετάδοσης, διάδοση ή διαθεσιμότητα με άλλον τρόπο, ευθυγράμμιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή των Προσωπικών δεδομένων. Τα Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς ενδέχεται να αποθηκευτούν για πέντε έτη μετά την πιο πρόσφατη επικοινωνία μας με εσάς. Έπειτα από αυτό το χρονικό σημείο θα αποθηκευτούν για όσο διάστημα είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται παραπάνω, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

Πληροφορίες που κοινοποιούμε

Η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. δεν πωλεί και δεν αποκαλύπτει τα Προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτα μέρη χωρίς τη συναίνεσή σας, εκτός από τις εξής περιπτώσεις:

 • Σε συγγενείς εταιρείες και τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών στις τοποθεσίες μας, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού μάρκετινγκ και των διαδικτυακών διαφημίσεων, καθώς και για την υποστήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. Απαιτούμε από τα μέρη αυτά να χειρίζονται τα Προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση απορρήτου.
 • Σε συγγενείς εταιρείες για την προσφορά και την παροχή πληροφοριών για σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες. Δεν κοινοποιούμε Προσωπικά δεδομένα από χώρες όπου απαιτείται συναίνεση, εκτός και εάν έχει αποκτηθεί συναίνεση εκ των προτέρων για κοινοποίηση σε σχετικές συγγενείς εταιρείες. Απαιτούμε από τα μέρη αυτά να χειρίζονται τα Προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση απορρήτου.
 • Σε άλλη εταιρεία που σχετίζεται με την πώληση ή τη μεταφορά μίας από τις γραμμές προϊόντων μας ή ενός από τα τμήματά μας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω μίας ή περισσότερων από τις συγγενείς εταιρείες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
 • Σε αρμόδιες κανονιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (US Food and Drug Administration), ή σε οποιαδήποτε άλλη αρχή που προβλέπεται, ώστε η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. να ανταποκριθεί σε μια νομική υποχρέωση ή απαίτηση.

Σε περίπτωση που η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. αποφασίσει την αναδιοργάνωση ή την αφαίρεση των δραστηριοτήτων μας μέσω πώλησης, συγχώνευσης ή κτήσης, η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ενδέχεται να κοινοποιήσει Προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς σε πραγματικούς ή μελλοντικούς αγοραστές. Θα απαιτηθεί από οποιουσδήποτε πραγματικούς ή μελλοντικούς αγοραστές η χρήση αυτών των Προσωπικών δεδομένων με τρόπο σύμφωνο με την παρούσα ειδοποίηση.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές συγγενείς εταιρείες εδώ.

Επιλογές απορρήτου

Έχετε το δικαίωμα να δείτε και να λάβετε αντίγραφο των Προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και τα οποία διατηρούμε καθώς και να μας ζητήσετε να κάνουμε διορθώσεις σε ανακριβή ή μη πλήρη Προσωπικά δεδομένα για εσάς. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε δεδομένα που έχετε παράσχει σε εμάς σε μηχανικώς αναγνώσιμη μορφή και να μεταδώσετε αυτά τα δεδομένα σε άλλον ελεγκτή. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους ή να ασκήσετε ένσταση για την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας. Για πρόσβαση σε Προσωπικά δεδομένα για εσάς, για υποβολή ανησυχίας, παραπόνου ή αιτήματος διόρθωσης ή για εξαίρεση από συγκεκριμένα προγράμματα, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο προστασίας απορρήτου κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο "Contact Us" (Επικοινωνήστε μαζί μας) στην Τοποθεσία της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. που χρησιμοποιείτε, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. στην εφαρμογή της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. που χρησιμοποιείτε ή στέλνοντας email στη διεύθυνση privacy@hach.com. Επίσης, μπορείτε να στείλετε επιστολή στην εξής διεύθυνση:

Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
Υπόψιν: Privacy
Ηρακλείτου 3
15235 Χαλάνδρι

Η Υπηρεσία προστασίας δεδομένων της Ελλάδας είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της τήρησης του νόμου περί ιδιωτικού απορρήτου στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα απορρήτου σας ή εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε ένα πρόβλημα απευθείας με εμάς και επιθυμείτε να υποβάλλετε παράπονο, επικοινωνήστε με: Local Data Privacy Authority.

Ασφάλεια

Η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. διατηρεί ελέγχους για την προστασία και την ασφάλεια των Προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, όταν κοινοποιείτε Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο, πάντα υπάρχει κάποιος κίνδυνος μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις πληροφορίες σας από τρίτους.

Παγκόσμια πρόσβαση στις τοποθεσίες μας

Χρησιμοποιώντας αυτήν την τοποθεσία, κατανοείτε ότι θα πραγματοποιηθεί συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία ενδέχεται να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. Η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ενδέχεται να μεταδώσει Προσωπικά δεδομένα για εσάς σε σχετικές συγγενείς εταιρείες παγκοσμίως. Αυτές οι συγγενείς εταιρείες μπορούν με τη σειρά τους να μεταδώσουν Προσωπικά δεδομένα για εσάς σε άλλες σχετικές συγγενείς εταιρείες. Ορισμένες συγγενείς εταιρείες μπορεί να βρίσκονται σε χώρες που δεν διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Ωστόσο, απαιτείται από όλες τις σχετικές συγγενείς εταιρείες να χειρίζονται τα Προσωπικά δεδομένα με τρόπο που να συνάδει με την παρούσα ειδοποίηση. Για να αποκτήσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις δικλείδες ασφαλείας που τηρούμε για διασυνοριακές μεταφορές Προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα "Επιλογές απορρήτου".

Αλλαγές στη Δήλωση απορρήτου μας

Ελέγχετε την παρούσα Δήλωση απορρήτου τακτικά, καθώς ενδέχεται να προβαίνουμε σε αλλαγές ή ενημερώσεις τμημάτων της παρούσας Πολιτικής απορρήτου κατά διαστήματα, οι οποίες πιθανόν να υπόκεινται σε απαιτήσεις συγκατάθεσης. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα δημοσιεύονται αμέσως σε αυτήν τη σελίδα και η νέα ημερομηνία έναρξης ισχύος θα αναγράφεται στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.


Διαδικτυακή πολιτική απορρήτου της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος 01 Μαΐου 2018

Στην παρούσα διαδικτυακή δήλωση απορρήτου ("Πολιτική απορρήτου") περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο χειριζόμαστε τα Προσωπικά δεδομένα που μας παρέχονται σε τοποθεσίες Web, τοποθεσίες για κινητές συσκευές, εφαρμογές για κινητές συσκευές και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες και προϊόντα που ελέγχονται από την Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., Ηρακλείτου 3, 15235 Χαλάνδρι, Αττική, Ελλάδα και περιλαμβάνουν σύνδεσμο για την παρούσα Πολιτική απορρήτου (συνολικά, "Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε."). Η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. είναι ο ελεγκτής δεδομένων για την επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων υπό το εφαρμοστέο δίκαιο.

Η παρούσα Δήλωση απορρήτου δεν ισχύει για τις Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. που δεν περιλαμβάνουν σύνδεσμο για την παρούσα Πολιτική απορρήτου ή για τοποθεσίες Web τρίτων που οι χρήστες ενδέχεται να επισκεφθούν μέσω συνδέσμου από τις Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.


Τύποι πληροφοριών που συλλέγουμε στο Διαδίκτυο

Οι τύποι των Προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να συλλέγουμε ενώ χρησιμοποιείτε τις Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. περιγράφονται στην παρούσα ενότητα και συμπεριλαμβάνουν τόσο πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς όσο και πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε τις Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης απορρήτου, ο όρος "Προσωπικά δεδομένα" σημαίνει πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώρισή σας ή που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ευλόγως για την αναγνώρισή σας. Παραδείγματα Προσωπικών δεδομένων είναι το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση email.


Πληροφορίες που παρέχετε

Για πολλές από τις πληροφορίες που διατίθενται μέσω των Τοποθεσιών της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., δεν χρειάζεται εγγραφή σε κάποια υπηρεσία ή κάποιο πρόγραμμα. Ωστόσο, υπάρχει περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο μόνο σε εγγεγραμμένους ή ταυτοποιημένους χρήστες και για την παροχή της υπηρεσίας απαιτείται η δημιουργία προφίλ ή η παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών σας.

Προσωπικά δεδομένα που παρέχετε κατά την επίσκεψή σας στις Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

Η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. συλλέγει Προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στις Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., όταν, για παράδειγμα, αγοράζετε ένα προϊόν, λαμβάνετε προϊόντα και πληροφορίες μάρκετινγκ, επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση πελατών της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ή απαντάτε σε ερωτηματολόγια ή έρευνες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Σε αυτές μπορεί να συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου ή διεύθυνση email
 • Στοιχεία εγγραφής, όπως όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης
 • Πληροφορίες σχετικά τις αποδοχές σας για την παροχή μιας υπηρεσίας στην Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. με την ιδιότητά σας ως επαγγελματία υγείας
 • Πληροφορίες σχετικά με την απασχόληση, την εκπαίδευση και άλλα στοιχεία του ιστορικού σας, όταν υποβάλλετε ερωτήσεις σχετικά με θέματα απασχόλησης στην Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
 • Στοιχεία πληρωμών (όπως τραπεζικές πληροφορίες, αριθμός κάρτας πληρωμών, ημερομηνία λήξης, διεύθυνση παράδοσης και διεύθυνση χρέωσης)
 • Περιεχόμενο που ενδέχεται να παρέχετε (για παράδειγμα, όταν συμπληρώνετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας ή όταν υποβάλλετε άλλες πληροφορίες).

Προσωπικά δεδομένα που κοινοποιείτε σε άλλες περιπτώσεις επικοινωνίας σας με την Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

Ενδέχεται να επικοινωνήσετε με την Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. για να κάνετε ερωτήσεις, να συζητήσετε θέματα που σας απασχολούν ή να αναφέρετε ζητήματα σχετικά με τα προϊόντα μας. Εάν επικοινωνήσετε ή ζητήσετε πληροφορίες από την Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., ενδέχεται να κληθείτε να δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και άλλα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το αίτημά σας.

Πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέγονται αυτόματα

Όταν χρησιμοποιείτε τις Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε αυτόματα συγκεκριμένες πληροφορίες χρήσης και συσκευών όπως περιγράφεται παρακάτω.

Διεύθυνση IP

Ενδέχεται να καταγράφουμε τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου ("IP") του υπολογιστή σας ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής, όταν επισκέπτεστε τις Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Η διεύθυνση IP επιτρέπει την αναγνώριση της ηλεκτρονικής συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στις Τοποθεσίες, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να διατηρούμε την επικοινωνία με τον υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σας στις Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. και να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο.

Cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης

Επίσης, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Τοποθεσιών της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. από εσάς μέσω τεχνολογιών παρακολούθησης, όπως cookies και web beacons. To "cookies" είναι ένας μοναδικός αριθμητικός κωδικός που μεταφέρεται στον υπολογιστή σας, για να παρακολουθεί τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας και για να σας αναγνωρίζει όταν επιστρέφετε στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Το "web beacons" είναι μια διαφανής εικόνα γραφικών που τοποθετείται σε μια τοποθεσία Web, ένα email ή μια διαφήμιση και επιτρέπει την παρακολούθηση στοιχείων όπως η δραστηριότητα των χρηστών και η κυκλοφορία της τοποθεσίας. Αυτές οι τεχνολογίες βοηθούν στην απομνημόνευση των προτιμήσεών σας και μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε το περιεχόμενο και τις λειτουργίες που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν περισσότερο με βάση τα δεδομένα περιήγησης που υποδεικνύουν τις προηγούμενες δραστηριότητές σας στις Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες Google Display Advertising (όπως η επαναστόχευση με το Google Analytics, το Google Display Network Impression Reporting, η ενσωμάτωση του DoubleClick Campaign Manager, καθώς και τα Google Analytics Demographics και Interest Reporting), (1) για να σας εμφανίζουμε τις διαφημίσεις μας σε άλλες τοποθεσίες Web με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις σας στις Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. και (2) για να κατανοούμε καλύτερα τις εμφανίσεις των διαφημίσεών μας και τη χρήση των υπηρεσιών διαφήμισης. Όσον αφορά την υπηρεσία αναφορών δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων του Google Analytics, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε δεδομένα από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος του Google ή δεδομένα κοινού από τρίτους (όπως ηλικία, φύλο και ενδιαφέροντα) με το Google Analytics, για να κατανοούμε και να βελτιώνουμε τις διαφημιστικές καμπάνιες μας και το περιεχόμενο των Τοποθεσιών μας.

Ορισμένες από τις διαδικτυακές διαφημίσεις μας πραγματοποιούνται μέσω των υπηρεσιών διαφήμισης προβολής του Google. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, χρησιμοποιούμε λειτουργίες του Google Analytics όπως η επαναστόχευση. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη λειτουργία και άλλες λειτουργίες που προσφέρονται από δίκτυα διαφημίσεων, εμείς και οι πάροχοι των δικτύων διαφημίσεων, συμπεριλαμβανομένου του Google, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies τρίτων μερών (όπως το cookie του DoubleClick) —και σε ορισμένες περιπτώσεις cookies πρώτου μέρους (όπως το cookies του Google Analytics)— για να ενημερώνουμε, να βελτιστοποιούμε και να προβάλλουμε διαφημίσεις στο Διαδίκτυο, με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις ενός χρήστη στις Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Επίσης, ενδέχεται να σας εμφανίζουμε διαφημίσεις από ορισμένες συγγενείς εταιρείες μας, όταν επισκέπτεστε Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

Εάν θέλετε να εξαιρεθείτε από το Google Ads, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.google.com/ads/preferences. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας από το Google Analytics, μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόσθετο εξαίρεσης από το Google Analytics για προγράμματα περιήγησης στη σελίδα εξαίρεσης από το Google Analytics.

Αυτή η Τοποθεσία της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. δεν έχει σχεδιαστεί για να αποκρίνεται στα σήματα "Χωρίς παρακολούθηση" που λαμβάνει από τα προγράμματα περιήγησης.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησής τους, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.allaboutcookies.org/. Επισημαίνεται ότι ορισμένα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των Τοποθεσιών μας και σε περίπτωση διαγραφής ή απενεργοποίησής τους η λειτουργικότητα της τοποθεσίας θα μειωθεί.

Παρακολούθηση κινητών συσκευών

Ορισμένες Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. είναι διαθέσιμες είτε ως εφαρμογές για κινητές συσκευές είτε ως τοποθεσίες για κινητές συσκευές, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιείτε στην κινητή συσκευή σας. Εάν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε τις Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. μέσω κινητής συσκευής, εκτός από τις πληροφορίες που περιγράφονται παραπάνω ενδέχεται να συλλέγουμε επίσης τις εξής πληροφορίες σχετικά με την κινητή συσκευή σας: αναγνωριστικό συσκευής ή διαφημίσεων, τύπος συσκευής, τύπος υλικού, διεύθυνση ελέγχου πρόσβασης μέσου ("MAC"), διεθνής ταυτότητα εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας ("IMEI"), έκδοση του λειτουργικού συστήματος της κινητής συσκευής, πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση και τη λήψη της Τοποθεσίας της Hach (π.χ. Apple, Google, Amazon, Windows), πληροφορίες τοποθεσίας και πληροφορίες χρήσης σχετικά με τη συσκευή σας και την από μέρους σας χρήση των Τοποθεσιών της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

Πληροφορίες που συλλέγονται από άλλες πηγές

Ενδέχεται να συνδυάζουμε πληροφορίες σας από μια επίσκεψή σας σε μία Τοποθεσία της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. με πληροφορίες σας από επισκέψεις σας σε άλλες Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Επίσης, ενδέχεται να συνδυάζουμε πληροφορίες σας που συλλέγονται από τις Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. με πληροφορίες που έχουμε συλλέξει εκτός σύνδεσης, καθώς και με πληροφορίες που μας παρέχονται από τρίτους.


Τρόπος χρήσης των πληροφοριών σας

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά δεδομένα σας για να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητάτε, να επικοινωνούμε μαζί σας, να βελτιώνουμε την εμπειρία σας στις Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας γενικώς και για άλλους εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως περιγράφεται εκτενέστερα παρακάτω. Σε αυτές τις χρήσεις μπορεί να συμπεριλαμβάνονται οι εξής: καταγραφή, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή αλλαγή, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη μέσω μετάδοσης, διάδοση ή διαθεσιμότητα με άλλον τρόπο, ευθυγράμμιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή των Προσωπικών δεδομένων. Τα Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς ενδέχεται να αποθηκευτούν για πέντε έτη μετά την πιο πρόσφατη αλληλεπίδρασή μας με εσάς. Έπειτα από αυτό το χρονικό σημείο θα αποθηκευτούν για όσο διάστημα είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται παραπάνω, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που ζητάτε

Εάν επιλέξετε να αγοράσετε ένα προϊόν ή να λάβετε τις υπηρεσίες μας, θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα που παρέχετε μέσω των Τοποθεσιών της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., για να διαχειριστούμε τις παραγγελίες και τα τιμολόγιά σας, να διεκπεραιώσουμε πληρωμές, να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας, να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε και να σας προσφέρουμε τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία πελάτη.

Μάρκετινγκ

Επίσης, ενδέχεται να λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ από την Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. και σχετικές συγγενείς εταιρείες, όπως προσφορές για σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., προσκλήσεις για να συμμετάσχετε σε έρευνες σχετικά με τα προϊόντα μας ή ειδοποιήσεις σχετικά με ειδικές προωθητικές ενέργειες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και άλλα Προσωπικά δεδομένα σας, για να σας στέλνουμε πληροφορίες μάρκετινγκ.

Προσαρμοσμένες εμπειρίες χρήστη

Τα Προσωπικά δεδομένα που παρέχετε ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προσαρμοσμένων προσφορών, πληροφοριών ή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση IP σας και τα δεδομένα που λαμβάνουμε αυτόματα μέσω της χρήσης cookies ή παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης, για να διευκολύνουμε τη χρήση και την πλοήγηση στις Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., καθώς και για να εξατομικεύσουμε το περιεχόμενο που παρέχεται στις Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. προβλέποντας τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν.

Βελτίωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και προϊόντων

Για να ανακαλύψει νέα στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες των πελατών και να συμβάλουν στη βελτίωση, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση προϊόντων, υπηρεσιών, υλικών και προγραμμάτων, η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. αναλύει τις πληροφορίες που έχετε δώσει. Για αυτούς τους σκοπούς, η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. δεν χρησιμοποιεί πληροφορίες που επιτρέπουν την απευθείας αναγνώρισή σας.

Ανάλυση και βελτίωση τοποθεσιών

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που παρέχετε και τις πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα σχετικά με τη χρήση των Τοποθεσιών της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. από εσάς, για να παρακολουθούμε τα μοτίβα κυκλοφορίας και τις προτιμήσεις των χρηστών με σκοπό τη βελτίωση, την ανάλυση και τη βελτιστοποίηση των τοποθεσιών.

Νομική βάση για την επεξεργασία

Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς νόμους προστασίας δεδομένων, η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. πρέπει να διαθέτει νομική βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας. Η νομική βάση που ισχύει σε μια περίπτωση θα εξαρτάται από το ποιον από τους παραπάνω σκοπούς εξυπηρετεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.:

 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ενδέχεται να ζητήσει τη συναίνεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε περίπτωση που επιλέξετε να παρέχετε τη συναίνεσή σας, μπορείτε αργότερα να την αποσύρετε επικοινωνώντας μαζί μας όπως περιγράφεται στην ενότητα "Επιλογές απορρήτου". Λάβετε υπόψη σας ότι η απόσυρση της συναίνεσης δεν επηρεάζει την επεξεργασία που έχει ήδη λάβει χώρα.
 • Σε άλλες περιπτώσεις, η επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας μπορεί να είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό ή για την πραγματοποίηση συμβολαίου στο οποίο υπόκεισθε. Ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα εξαίρεσης από αυτήν την επεξεργασία ή η επιλογή σας να εξαιρεθείτε μπορεί να επηρεάζει την ικανότητά μας να πραγματοποιήσουμε μια συμβατική υποχρέωση που σε διαφορετική περίπτωση θα οφείλεται σε εσάς.
 • Σε άλλες περιπτώσεις, η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει των έννομων συμφερόντων της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. για την επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και σχετικά με την επιστημονική έρευνα και τις ευκαιρίες εκπαίδευσης. Έχετε το δικαίωμα εξαίρεσης από τέτοια επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας. Αυτό μπορεί να γίνει με επικοινωνία μαζί μας όπως περιγράφεται στην ενότητα "Επιλογές απορρήτου".

Πληροφορίες που κοινοποιούμε

Κοινοποιούμε τα Προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους μόνο όπως περιγράφεται παρακάτω. Δεν πωλούμε και δεν ενοικιάζουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους για δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ.

Διαφημίσεις τρίτων και διαδικτυακές συμπεριφορικές διαφημίσεις

Σε τοποθεσίες Web τρίτων και σε υπηρεσίες τρίτων για κινητές συσκευές ενδέχεται να σας εμφανίζονται διαδικτυακές διαφημίσεις προϊόντων και υπηρεσιών της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις σας, για παράδειγμα, με βάση τις πληροφορίες που παρέχετε στην Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ή σε μια τοποθεσία Web τρίτου που επισκέπτεστε, ή με βάση τη δραστηριότητα περιήγησης, τις αγορές ή τα ενδιαφέροντά σας. Αυτές οι προσαρμοσμένες διαδικτυακές διαφημίσεις μπορεί να προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως οι εξής:

 • Ενδέχεται να κοινοποιούμε στους παρόχους υπηρεσιών διαφήμισης με τους οποίους συνεργαζόμαστε μη αναγνωριστικές πληροφορίες σας που έχουμε λάβει από cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης στις Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
 • Ορισμένες Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. συμμετέχουν σε διαδικτυακές συμπεριφορικές διαφημίσεις (που μερικές φορές λέγονται επίσης "διαφημίσεις επαναστόχευσης" ή "διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος"). Μπορείτε να αναγνωρίσετε αυτές τις τοποθεσίες από το σύνδεσμο "Advertising Choices" (Οι διαφημίσεις μου) στο κάτω μέρος τους. Τα μέλη του δικτύου διαφημίσεών μας ενδέχεται να τοποθετούν και να χρησιμοποιούν cookies στις Τοποθεσίες Web της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. και σε τοποθεσίες Web τρίτων, ώστε να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας, για να σας εμφανίζουν διαδικτυακές διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας. Όταν σας εμφανίζεται μια διαδικτυακή συμπεριφορική διαφήμιση της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., θα βλέπετε το εικονίδιο "Ad Choices" (Οι διαφημίσεις μου). Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο ή στο σύνδεσμο, θα μεταβαίνετε σε μια τοποθεσία Web όπου θα μπορείτε να διαχειριστείτε ή να επιλέξετε την εξαίρεσή σας από τη χρήση δεδομένων σχετικά με το ιστορικό περιήγησής σας που χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση διαδικτυακών συμπεριφορικών διαφημίσεων. Εάν επιλέξετε να εξαιρεθείτε, ενδέχεται να εξακολουθείτε να βλέπετε διαφημίσεις στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων διαφημίσεων από την Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. με βάση άλλες πληροφορίες (π.χ. με βάση το περιεχόμενο της σελίδας που προβάλλεται και όχι την προηγούμενη δραστηριότητά σας). Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτοί οι τρίτοι διαφημιστές ενδέχεται να εξακολουθήσουν να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τη δραστηριότητα περιήγησής σας, αλλά δεν θα τα χρησιμοποιούν για την εμφάνιση διαφημίσεων με βάση την προηγούμενη συμπεριφορά περιήγησής σας στο Διαδίκτυο. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε την εξαίρεσή σας τώρα κάνοντας κλικ εδώ.
 • Ορισμένα προγράμματα περιήγησης Web ενδέχεται να μεταδίδουν σήματα "Χωρίς παρακολούθηση" στις τοποθεσίες Web με τις οποίες επικοινωνεί το πρόγραμμα περιήγησης. Μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Δήλωσης απορρήτου δεν είχε καθοριστεί ακόμα κάποιο πρότυπο σχετικά με την απόκριση σε αυτά τα σήματα. Επομένως, προς το παρόν η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. δεν αποκρίνεται σε αυτά τα σήματα. Όπως αναφέρεται παραπάνω, μπορείτε να επιλέξετε την εξαίρεσή σας από διαφημιστές που χρησιμοποιούν το ιστορικό περιήγησής σας για την εμφάνιση διαδικτυακών συμπεριφορικών διαφημίσεων μεταβαίνοντας στις Διαφημίσεις μου.

Συγγενείς εταιρείες, πωλητές και προμηθευτές

Έχουμε σχέσεις με διάφορους πωλητές και προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων των συγγενών εταιρειών μας, που μας βοηθούν να διεξάγουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας και ενδέχεται να χρειάζονται πρόσβαση στις Προσωπικές πληροφορίες σας στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών στην Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. και στις σχετικές συγγενείς εταιρείες της. Δεν θα εξουσιοδοτήσουμε αυτά τα μέρη να χρησιμοποιούν τα Προσωπικά δεδομένα σας για οποιονδήποτε σκοπό που δεν σχετίζεται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. και των σχετικών συγγενών εταιρειών της, και δεν κοινοποιούμε Προσωπικά δεδομένα από χώρες όπου απαιτείται συναίνεση, εκτός και εάν έχει αποκτηθεί συναίνεση εκ των προτέρων για κοινοποίηση σε σχετικές συγγενείς εταιρείες. Απαιτούμε από τα μέρη αυτά να χειρίζονται τα Προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση απορρήτου.

Τοποθεσίες από κοινού προώθησης σήματος (co-branded)

Ενδέχεται να συνεργαστούμε με άλλες εταιρείες για να σας παρέχουμε περιεχόμενο ή υπηρεσίες στο πλαίσιο μιας συνεργασίας ή της από κοινού προώθησης σήματος (co-branding). Όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία από κοινού προώθησης σήματος, θα βλέπετε στην οθόνη σας τόσο το λογότυπο της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. όσο και το λογότυπο του αντίστοιχου συνεργάτη μας. Θα πρέπει να διαβάζετε την πολιτική απορρήτου του κάθε συνεργάτη από κοινού προώθησης σήματος, καθώς ενδέχεται να διαφέρει από τη δική μας σε ορισμένα σημεία. Διαβάζοντας αυτές τις πολιτικές, θα είστε σε θέση να αποφασίζετε τεκμηριωμένα αν θέλετε να παρέχετε τις πληροφορίες σας σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία.

Αναφορές σχετικά με προϊόντα

Εάν επικοινωνήσετε με την Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. σχετικά με την εμπειρία που είχατε κατά τη χρήση κάποιου προϊόντος μας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που θα μας δώσετε κατά την υποβολή αναφορών στην αρμόδια κυβερνητική κανονιστική αρχή, όπως απαιτεί η νομοθεσία από εμάς.

Νομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις

Σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά δεδομένα σας λόγω κάποιας νομικής υποχρέωσης ή απαίτησης, όπως η υποχρέωση υποβολής αναφορών στις αρμόδιες κανονιστικές αρχές σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων μας, ή σε σχέση με την πώληση ή τη μεταφορά μίας από τις γραμμές προϊόντων μας ή ενός από τα τμήματά μας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω μίας ή περισσότερων από τις Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία των Προσωπικών δεδομένων σας στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά δεδομένα σας, για να διερευνήσουμε και να ασκήσουμε δίωξη εναντίον χρηστών που παραβαίνουν τους κανόνες μας ή προβαίνουν σε συμπεριφορές οι οποίες είναι παράνομες ή επιβλαβείς για άλλους ή για την περιουσία άλλων.

Αλλαγή στην οργάνωση

Σε περίπτωση που η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. αποφασίσει την αναδιοργάνωση ή την αφαίρεση των δραστηριοτήτων μας μέσω πώλησης, συγχώνευσης ή κτήσης, η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ενδέχεται να κοινοποιήσει Προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς σε πραγματικούς ή μελλοντικούς αγοραστές. Θα απαιτηθεί από οποιουσδήποτε πραγματικούς ή μελλοντικούς αγοραστές η χρήση αυτών των Προσωπικών δεδομένων με τρόπο σύμφωνο με την παρούσα ειδοποίηση.


Απόρρητο των παιδιών

Η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. δεν συλλέγει και δεν χρησιμοποιεί εν γνώσει της προσωπικές πληροφορίες απευθείας από παιδιά σε Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. (η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ορίζει ως "παιδιά" ανήλικους κάτω των 18 ετών). Δεν επιτρέπουμε εν γνώσει μας σε παιδιά να παραγγέλνουν προϊόντα μας, να επικοινωνούν μαζί μας ή να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε από τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας. Εάν είστε γονέας και υποπέσει στην αντίληψή σας ότι το παιδί σας μας έχει δώσει πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται παρακάτω και εμείς θα συνεργαστούμε μαζί σας για να επιλύσουμε το ζήτημα.


Επιλογές
απορρήτου

Έχετε το δικαίωμα να δείτε και να λάβετε αντίγραφο των Προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και τα οποία διατηρούμε καθώς και να μας ζητήσετε να κάνουμε διορθώσεις σε ανακριβή ή μη πλήρη Προσωπικά δεδομένα για εσάς. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε δεδομένα που έχετε παράσχει σε εμάς σε μηχανικώς αναγνώσιμη μορφή και να μεταδώσετε αυτά τα δεδομένα σε άλλον ελεγκτή. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους ή να ασκήσετε ένσταση για την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας. Για πρόσβαση σε Προσωπικά δεδομένα για εσάς, για υποβολή ανησυχίας, παραπόνου ή αιτήματος διόρθωσης ή για εξαίρεση από συγκεκριμένα προγράμματα, επικοινωνήστε με το Γραφείο απορρήτου κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο "Contact Us" (Επικοινωνήστε μαζί μας) στην Τοποθεσία της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. που χρησιμοποιείτε, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. στην εφαρμογή της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. που χρησιμοποιείτε ή στέλνοντας email στη διεύθυνση privacy@hach.com. Επίσης, μπορείτε να στείλετε επιστολή στην εξής διεύθυνση:

Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
Υπόψιν: Privacy
Ηρακλείτου 3
15235 Χαλάνδρι

Η Υπηρεσία προστασίας δεδομένων της Ελλάδας είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της τήρησης του νόμου περί ιδιωτικού απορρήτου στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα απορρήτου σας ή εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε ένα πρόβλημα απευθείας με εμάς και επιθυμείτε να υποβάλλετε παράπονο, επικοινωνήστε με: Local Data Privacy Authority.

Σε όλες τις επικοινωνίες σας με την Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., αναφέρετε επίσης τη διεύθυνση email σας, τη διεύθυνση της τοποθεσίας Web, την εφαρμογή για κινητές συσκευές ή/και το συγκεκριμένο προϊόν της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. στο οποίο παρείχατε Προσωπικά δεδομένα (π.χ., Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.), και εξηγήστε αναλυτικά το αίτημά σας. Εάν θέλετε να διαγράψετε, να τροποποιήσετε ή να διορθώσετε τα Προσωπικά δεδομένα σας και επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email, γράψτε "Deletion Request" (Αίτημα διαγραφής) ή "Amendment/Correction Request" (Αίτημα τροποποίησης/διόρθωσης) στη γραμμή θέματος του email. Θα απαντούμε σε όλα τα εύλογα αιτήματα εγκαίρως και ενδέχεται να χρειαστεί να επιβεβαιώσουμε περαιτέρω την ταυτότητά σας για να διεκπεραιώσουμε ορισμένα αιτήματα.


Ασφάλεια δεδομένων

Η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. διατηρεί εύλογους τεχνικούς, διοικητικούς και φυσικούς ελέγχους, για να διασφαλίζει τα Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω των Τοποθεσιών της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Ωστόσο, υπάρχει πάντα κίνδυνος υποκλοπής μιας διαδικτυακής μετάδοσης από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους ή παραβίασης των συστημάτων ασφαλείας μας. Σας επισημαίνουμε ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μεταδίδετε Προσωπικά δεδομένα μέσω Διαδικτύου, ειδικά όταν πρόκειται για στοιχεία οικονομικής φύσεως. Η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. δεν μπορεί να σας εγγυηθεί ότι δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στα Προσωπικά δεδομένα σας μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Επομένως, όταν υποβάλλετε Προσωπικά δεδομένα σε Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., πρέπει να εκτιμάτε τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τους κινδύνους.


Τοποθεσίες τρίτων και προσθήκες κοινωνικών μέσων

Η παρούσα Δήλωση απορρήτου δεν ισχύει για τις Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. που δεν περιλαμβάνουν σύνδεσμο για την παρούσα Δήλωση απορρήτου ή για τοποθεσίες Web τρίτων που οι χρήστες ενδέχεται να επισκεφθούν μέσω συνδέσμου από τις Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Οι Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ενδέχεται να χρησιμοποιούν προσθήκες κοινωνικών μέσων (π.χ. το κουμπί "Μου αρέσει" του Facebook, το κουμπί "Μοιραστείτε στο Twitter"), ώστε να σας διευκολύνουν να κοινοποιείτε πληροφορίες σε άλλους. Όταν επισκέπτεστε Τοποθεσίες της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., ο διαχειριστής της προσθήκης ενός κοινωνικού μέσου μπορεί να τοποθετήσει στον υπολογιστή σας ή σε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ένα cookie που επιτρέπει στον διαχειριστή να αναγνωρίζει τα άτομα που έχουν επισκεφθεί την Τοποθεσία μας. Εάν είστε συνδεδεμένοι στην τοποθεσία Web ενός κοινωνικού μέσου (π.χ. Facebook, Twitter) κατά την περιήγησή σας σε μια Τοποθεσία της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., η προσθήκη του κοινωνικού μέσου επιτρέπει στην τοποθεσία Web του συγκεκριμένου κοινωνικού μέσου να ενημερώνεται ότι έχετε επισκεφθεί την Τοποθεσία της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Επίσης, η προσθήκη του κοινωνικού μέσου επιτρέπει στην τοποθεσία Web του κοινωνικού μέσου να κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας στην Τοποθεσία της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. σε άλλους χρήστες της τοποθεσίας Web του κοινωνικού μέσου. Η διαχείριση αυτών των ρυθμίσεων κοινοποίησης γίνεται από την τοποθεσία Web του κοινωνικού μέσου και διέπεται από την αντίστοιχη πολιτική απορρήτου.

Παγκόσμια πρόσβαση στις τοποθεσίες μας

Ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια αυτής της τοποθεσίας είναι η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. στην Ελλάδα, αλλά οι πληροφορίες που παρέχετε θα είναι επίσης προσβάσιμες στις συγγενείς εταιρείες, τους πωλητές και τους προμηθευτές μας σε άλλες χώρες σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Επίσης, εάν δεν επισκέπτεστε αυτήν την τοποθεσία από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αλλά από άλλη χώρα, η επικοινωνία σας με εμάς θα συνεπάγεται υποχρεωτικά τη μεταφορά πληροφοριών διεθνώς. Το επίπεδο της νομικής προστασίας των Προσωπικών δεδομένων δεν είναι το ίδιο σε όλες τις χώρες. Ωστόσο, θα λαμβάνουμε τα μέτρα ασφαλείας που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση απορρήτου, ώστε να διατηρούμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς. Χρησιμοποιώντας αυτήν την τοποθεσία, κατανοείτε ότι δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση και την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία ενδέχεται να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας.

Σημείωση για τους κατοίκους της Καλιφόρνια

Στο βαθμό που το επιτρέπει ο Αστικός Κώδικας της Καλιφόρνια § 1798.83, οι κάτοικοι της Καλιφόρνια μπορούν να μας ζητήσουν να τους δώσουμε (i) έναν κατάλογο με τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που έχουμε κοινοποιήσει σε τρίτους για δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος και (ii) την ταυτότητα των εν λόγω τρίτων. Για να υποβάλουν αυτό το αίτημα, οι κάτοικοι της Καλιφόρνια μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στη διεύθυνση privacy@hach.com.


Αλλαγές στην Πολιτική απορρήτου μας

Θα χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά δεδομένα μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα ισχύουσα Πολιτική απορρήτου, όταν οι πληροφορίες έχουν συλλεχθεί από εσάς ή όταν έχετε δώσει την άδειά σας σχετικά. Ωστόσο, τηρώντας τυχόν ισχύουσες απαιτήσεις συγκατάθεσης, διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους όρους της παρούσας Πολιτικής απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική απορρήτου θα αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα με τη νέα ημερομηνία έναρξης ισχύος. Η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. σάς παροτρύνει να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική απορρήτου τακτικά για τυχόν αλλαγές. Ο χειρισμός οποιωνδήποτε Προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται κατά τη συνεχή χρήση των Τοποθεσιών της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. από εσάς θα διέπεται από την εκάστοτε δημοσιευμένη Πολιτική απορρήτου.


Επιπλέον πληροφορίες για τους διαδικτυακούς όρους χρήσης


Απόρρητο και ασφάλεια

Η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ("Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε."), καθώς και οι συγγενείς και θυγατρικές εταιρείες της, σέβονται το απόρρητό σας, εκτιμούν τη σχέση μας και δεσμεύονται να διαφυλάσσουν το απόρρητό σας. Κατανοούμε τη σημασία που έχει το απόρρητο για τους πελάτες μας και τους επισκέπτες των τοποθεσιών Web της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Η χρήση των Προσωπικών δεδομένων διέπεται από την Πολιτική απορρήτου μας και με την πρόσβασή σας και τη χρήση των τοποθεσιών Web της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την εν λόγω Πολιτική απορρήτου.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι όταν υποβάλλετε προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες στις τοποθεσίες Web της Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., η ασφάλειά τους δεν είναι απολύτως εγγυημένη παρά τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζει η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. για την πρόληψη της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και της υποκλοπής. ΣΤΗΝ ΑΠΙΘΑΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΙ ΥΠΟΚΛΟΠΗ Ή ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΑΣ, Η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΛΟΠΗ Ή ΤΗ ΜΗ ΕΞΟΥΔΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ) ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΝΑΣ ΠΕΛΑΤΗΣ Ή ΧΡΗΣΤΗΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ, Η Hach Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΡΗΤΑ ΟΥΤΕ ΣΙΩΠΗΡΑ, ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΕΛΑΤΗ ΔΕΝ ΘΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΥΠΟΚΛΟΠΗ Ή ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΚΑΘΕ ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.