Πρότυπα ISE

Τα πρότυπα ISE χρησιµοποιούνται για τη βαθµονόµηση των συστηµάτων µέτρησης µε ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια, µέσω συσχέτισης της εξόδου ηλεκτροδίων µε τη συγκέντρωση του αναλύτη. Χρησιµοποιούνται συνήθως ζεύγη προτύπων µε συγκεντρώσεις που διαφέρουν κατά ένα πολλαπλάσιο του δέκα (π.χ. 1, 10, 100 ή 1000 mg/L), µολονότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν άλλοι συνδυασµοί όταν απαιτείται πιο στενό αναλυτικό εύρος.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50